Møtet finner sted på Bredalsholmen (i messebygget), mandag 08.05.17, kl. 10.00

Innkalling til styremøte i Vest-Agder-Museet IKS 8. mai 2017

12/17 – Godkjenning av innkalling og saksliste

13/17 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 28. februar 2017

14/17 – Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen

Vedlegg 1 til sak 14/17 – Prosedyre nr. 6-04 Helseundersøkelser R1 (gjeldende)

Vedlegg 2 til sak 14/17 – Prosedyre nr. 6-04 Helseundersøkelser R2 (utkast til ny)

15/17 – Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet på ammunisjonsjernbanen på Kanonmuseet

Vedlegg til sak 15/17 – Sikkerhetsstyringssystem ammunisjonsjernbanen – Versjon 1.2

16/17 – Status Hestmanden

17/17 – Status arbeid med nytt museumsbygg og magasin

18/17 – Markedsføring og kommersialisering

Vedlegg 1 til sak 18/17 – Vedtatt strategisk plan

Vedlegg 2 til sak 18/17 – Digital strategi VAM 29.06.2016

Vedlegg 3 til sak 18/17 – Verdihåndbok Vest-Agder-museet 2014

19/17 – Orienteringer fra driften