Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 15.05.14

VAM_Hovedlogo_RGB

Møtet finner sted på Grovane stasjon, Vennesla, kl. 10.00

Last ned sakspapirene her

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 15. mai 2014

Innkalling

18/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

19/14 Protokoll fra styremøte i VAM IKS 10 mars 2014

20/14 Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand, oppfølging

Vedlegg til styresak 2014 – Høringsuttale Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand – KK

21/14 DS Hestmanden – orientering om status konsolidering

Vedlegg 1 til styresak 21/14 – Søknad Nasjonale kulturbygg – Norsk krigsseilermuseum

Vedlegg 2 til styresak 21/14 – DS Hestmanden Norsk krigsseilermuseum – overordnet konsept

22/14 – Eierskap til bygg og samlinger mv

Vedlegg til styresak 22/14 – Notat musegjenstander fra Ulltveit-Moe

23/14 – Overtakelse av bygg fra VAF

Vedlegg 1 til styresak 23/14 – Fagseksjonen – Notat ad kulturhistoriske eiendommer

Vedlegg 2 til styresak 23/14 – Strategi for bruk av Romsviga feb 2011

Vedlegg 3 til styresak 23/14 – VAF – Status eiendommer økonomi

Vedlegg 4 til styresak 23/14 – Tilstandsrapport VAF ad bygg Odderøya Romsviga og Emmaus

24/14 – Driftsavtaler – revisjon

Vedlegg til styresak 24/14 – Notat til styret for Stiftelsen Vest

25/14 – Orienteringer fra driften

26/14 – Møteplan høst 2014 og vår 2015

27/14 – Kristiansand kanonmuseum – forholdet til VAMs designmanual

Vedlegg 1 til styresak 27/14 – Kristiansand kanonmuseum – driftsavtale

Vedlegg 2 til styresak 27/14 – Korrespondanse med Nasjonale festningsverk

28/14 – Disponering av driftsfond – innkjøp av gjenstander