Museumsetikk

Mer fokus på etikk i teori og praksis

I 2015 vil vi intensivere arbeidet med etikk ved museet og implementeringen av ICOMs museumsetiske regelverk i vårt daglige arbeid. Oppstarten var et internt kurs om etikk i teori og praksis, der de aller fleste av museets ansatte deltok. Med utgangspunktet i tre case som tok for seg noen moralske utfordringer museumsansatte kan komme opp i, diskuterte vi gruppevis hvilket svar regelverket ga. 

Les mer…

En egen institusjonsmoral for Vest-Agder-museet

En institusjonsmoral sier noe om verdiene som museets ansatte og museet som institusjon legger til grunn for alt arbeid. Dokumentet er like viktig for intern bruk som for ekstern bruk: Det skal styre måten museets ansatte jobber på, samtidig som omverden skal få informasjon om hva som kan forventes av museet som viktig faginstans og samfunnsaktør. «Åpenhet» i alle ledd er her et sentralt begrep.

Les mer…

Museumsetikk i Vest-Agder-museet: BRUDD-prosjektet

Vest-Agder-museet satser på museumsetikk på flere plan. Vi har et kontinuerlig fokus på vår rolle som aktiv samfunnsaktør, og spesielt spørsmålet om hvordan vi kan formidle følsomme, tabubelagte eller kontroversielle tema på best mulig måte. Målet er å løfte frem enkeltpersoner eller minoriteter som vanligvis ikke blir hørt eller anerkjent, å fremme læring blant besøkende og derved å bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Les mer…

BRUDD ved Vest-Agder-museet

I museumssammenheng refererer BRUDD-begrepet til arbeidet med tema som anses å være følsomme, tabubelagte eller kontroversielle. Slike tema kan være relatert til for eks. lukkete institusjoner, krig eller alle former av overgrep eller misbruk.

Les mer…

Disputas: Profesjonsetikk for museumsansatte

Leder av fagseksjonen i Vest-Agder-museet, Kathrin Pabst, disputerer med avhandlingen «Mange hensyn å ta – mange behov å avveie. Moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med følsomme tema» onsdag 17. desember på Universitetet i Agder.

Les mer…