Disputas: Profesjonsetikk for museumsansatte

Kathrin Pabst disputerer ved UiA desember 2014_Foto: Amund Hestsveen

Leder av fagseksjonen i Vest-Agder-museet, Kathrin Pabst, disputerer med avhandlingen «Mange hensyn å ta – mange behov å avveie. Moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med følsomme tema» onsdag 17. desember på Universitetet i Agder.

Museenes samfunnsoppdrag inkluderer i dag arbeid med følsomme, tabubelagte tema, som folk flest ikke kjenner til eller ikke vil kjenne til. I flere politiske dokumenter blir museene oppfordret til å opptre som aktive samfunnsaktører, som skal peke på områder i dagens samfunn som bør belyses for å rette opp bilder fra fortiden, eller for å løfte frem minoriteter og enkeltpersoner som har blitt utsatt for urettferdig behandling. Arbeidet er krevende og følsomt for alle involverte parter, uten at det finnes dekkende retningslinjer for hvordan den enkelte museumsansatt bør gå frem.

I avhandlingen med tittelen «Mange hensyn å ta – mange behov å avveie. Moralske utfordringer museumsansatte møter i arbeidet med følsomme tema» blir syv utstillinger fra inn- og utland studert, hvorav den syvende ble iscenesatt for å kunne se nærmere på funnene fra de første seks utstillingene. Hele utstillingsprosessen gjennomgås systematisk, og det legges spesielt vekt på utfordringer i samarbeidet med enkeltpersoner som bidrar med personlige beretninger. Empirien blir analysert i lys av etisk teori, og fire sentrale moralske utfordringer blir utpekt. Avslutningsvis drøftes det normativ hvordan disse moralske utfordringene bør håndteres, tatt etisk teori og internasjonale studier i betrakting. Det forslås også konkrete grep for å sette museene i bedre stand til å håndtere utfordringene. Avhandlingen er et bidrag til så vel forskningsfelt som praksisfelt, og føyer seg inn i pågående nasjonale og internasjonale diskusjoner i museumsfeltet.

Personalia
Kathrin Pabst er født og oppvokst i Tyskland og kom til Norge i 2000. Hun har bachelorgrad i økonomi og mastergrad i etnologi fra Christian-Albrechts-Universität i Kiel/Tyskland. Mastergradsavhandlingen med tittelen «Briefe an den Kaiser. Annäherungen an die subjektive Wirklichkeit einer dörflichen Lebenswelt in Schleswig-Holstein am Anfang des 20. Jahrhunderts» tok for seg levekår til en fattig landarbeiderkvinne slik hun beskrev dem i flere titalls brev til keiser Wilhelm II.

Kathrin Pabst er nå ansatt som leder for fagseksjonen ved Vest-Agder-museet IKS i Kristiansand. Her samles det overordnete ansvaret for museets faglige virksomhet innen forskning, forvaltning og formidling. De siste årene har hun vært prosjektleder for to større utstillinger om følsomme tema, noe som førte til interessen for å se nærmere på de moralske utfordringene museumsansatte møter i dette arbeidet. Kathrin Pabst er dessuten foredragsholder og forfatter.

Disputasen finner sted onsdag 17. desember 2014 på Universitetet i Agder. Les mer om disputasen på universitetets nettsider.

Les artikkel i Fagbladet Forskningsetikk her.

Last ned avhandlingen her.