Mer fokus på etikk i teori og praksis

I 2015 vil vi intensivere arbeidet med etikk ved museet og implementeringen av ICOMs museumsetiske regelverk i vårt daglige arbeid. Oppstarten var et internt kurs om etikk i teori og praksis, der de aller fleste av museets ansatte deltok. Med utgangspunktet i tre case som tok for seg noen moralske utfordringer museumsansatte kan komme opp i, diskuterte vi gruppevis hvilket svar regelverket ga. 

Anvendt etikk baserer seg på en implementering av teoretisk kunnskap i praksis. Hvor viktig dette er for profesjonens utvikling, understrekes i flere engelske og amerikanske publikasjoner.  Profesjonalisering forutsetter at ny kunnskap tilrettelegges på riktig måte og formidles slik at den kan brukes aktivt i den enkeltes hverdag.

Norsk ICOM hadde i flere år tilbud om gratis seminarer for å lære opp museumsansatte i å håndtere moralske utfordringer. I kursene gikk man gjennom forskjellige situasjoner som museumsansatte kan komme opp i som krever en moralsk vurdering av hvilken handlingsmåte ville være riktig, sett i lys av ICOMs museumsetiske regelverk. Gary Edson har allerede i midten av 1990-årene introdusert en liknende arbeidsmåte for å reflektere over moralske utfordringer. Hans bok Museum Ethics bygger på spørsmål og svar, med caser som kan drøftes i lys av relevante etiske teorier. De norske kursene ble holdt av ICOMs tidligere leder, Eva Mæhre Lauritzen, som hadde utviklet et lignende pedagogisk kursopplegg for å gjøre ICOMs museumsetiske regelverk kjent og for å øke bevisstheten for moralske utfordringer blant museumsansatte. Kursene var dermed i tråd med anbefalinger om hvordan teori kan forankres i praksisen.

Våre egne case var spesielt knyttet til regelverkets andre og åttende prinsipp: samlingsforvaltning og den enkelte ansattes profesjonalitet. Kan en ansatt tilby tjenester om kvelden på egen regning som er lik arbeidsoppgaver han utfører til daglig på museet? Under hvilke forutsetninger eventuelt? Kan en ansatt ut i fra spisskompetansen hun har opparbeidet seg vurdere hvilke gjenstander et museum bør kjøpe for samlingen sin og kjøpe selv privat noe av dem museets ikke ville ha? Eller kan man kjøpe en gjenstand man kjenner ikke hele eierhistorien fra? Diskusjonene var intense, med gode drøftinger for de forskjellige svarene som man kunne gi på spørsmålene.

20150302_101439[1]

Både kursene i regi av Norsk ICOM og vårt interne kurs har naturligvis tatt utgangspunkt i ICOMs museumsetiske regelverk slik det foreligger i dag. Den nye samfunnsrollen museene har fått tildelt, krever i utgangspunktet vurderinger som ennå ikke er nedfelt i regelverket. Nye kurs bør derfor også omfatte opplæring i etisk teori og følelsenes betydning. Etter en teoretisk innføring kan man ved hjelp av caser legge opp til en drøftelse blant flere museumsansatte av hvordan moralske utfordringer bør håndteres. Som med opplæring i nåværende regelverk er det bevisstgjøringen og drøftelsesprosessen som står i fokus, ikke nødvendigvis resultatet.

20150302_101405[1]

20150302_101429[1]

 

For mer informasjon om Vest-Agder-museets arbeid med ICOMs museumsetiske regelverk, ta kontakt med Kathrin Pabst på k.pabst@vestagdermuseet.no eller tel. 93246157.