Museumsetikk i Vest-Agder-museet: BRUDD-prosjektet

Vest-Agder-museet satser på museumsetikk på flere plan. Vi har et kontinuerlig fokus på vår rolle som aktiv samfunnsaktør, og spesielt spørsmålet om hvordan vi kan formidle følsomme, tabubelagte eller kontroversielle tema på best mulig måte. Målet er å løfte frem enkeltpersoner eller minoriteter som vanligvis ikke blir hørt eller anerkjent, å fremme læring blant besøkende og derved å bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Arbeidet foregår hovedsakelig på tre plan: en intern videreføring av BRUDD-prosjektet, kursing av de ansatte innen bruk av ICOMs museumsetiske regelverk og utarbeidelsen av en egen institusjonsmoral. I tillegg vil en av museets ansatte forske videre på hva som skjer konkret i den personlige kontakten mellom museumsansatte og enkeltpersoner, og hvordan museer i andre land utøver sin samfunnsrolle.

BRUDD-prosjektet har vært initiert av Kulturrådet (tidligere ABM-utvikling) og pågått i årene 2003 til 2014. Prosjektet har hatt som mål å hjelpe norske museer og museumsansatte til å jobbe med tabubelagte, kontroversielle tema og kritisk formidling. De siste årene har Vest-Agder-museet vært en del av den nasjonale BRUDD-gruppen, samtidig som vi har opprettet en egen intern arbeidsgruppe. BRUDD-gruppen ved museet vil intensivere arbeidet i de kommende årene.

ICOM, The International Council of Museums, anses som den viktigste internasjonale organisasjonen for museer og museumsansatte. Verden over har den ca. 32.000 medlemmer og 2000 medlemsinstitusjoner, i 136 land. Arbeidet er organisert i 31 internasjonale komiteer og 117 nasjonale. En av disse nasjonale komiteer er i Norge – Norsk ICOM. I utgangen av 2014 har Norsk ICOM hatt ca. 480 personlige medlemmer og 71 medlemsinstitusjoner. Vest-Agder-museet er en av dem, og vi vil jobbe målrettet for å bruke regelverket i vår daglige praksis, blant annet gjennom kursing av de ansatte og styret.

Samtidig er ICOMs museumsetiske regelverk på flere vis et statisk dokument. En ny tilnærming til museumsetikk krever en kontinuerlig vurdering av samfunnets behov. Janet Marstine, leder for museumsutdanningen ved Universitetet i Leicester, Storbritannia, har vært redaktør for to viktige utgivelser om museumsetikk de siste årene: «The Routledge Companion to Museum Ethics» som ble utgitt i 2011 og «New Directions in Museum Ethics» som kom i 2013. Hun trekker frem flere sentrale begrep som er viktig i og for museene i dag, som for eksempel åpenhet i alle ledd, sosialt ansvar og betydningen av en institusjons moral. Det er de museumsansatte som gjennom sin moralske opptreden legemliggjør en institusjons moral, samtidig som en slik moral er noe mer enn enkelte ansattes profesjonalitet. Den handler om en institusjons moral over tid, synergieffekten av samarbeidet mellom forskjellige profesjonelle – uavhengig av enkelte personer-, med hverandre og med mennesker utenfor museet, i omgivelser som forandrer seg kontinuerlig. I 2015 vil Vest-Agder-museet utarbeide sin egen institusjonsmoral, i tråd med de nevnte tendensene vi ser ved museer verden over.

Er du interessert i å vite mer om museumsetikk eller BRUDD ved Vest-Agder-museet, ta kontakt.

Her kan du lese mer om BRUDD-prosjekter ved Vest-Agder-museet.