Forskning og publikasjoner

Forskning ved Vest-Agder-museet

Forskning er en av VAMs fire kjerneoppgaver sammen med samlingsforvaltning/innsamling, dokumentasjon og formidling. VAM har som mål å tilrettelegge for økt forskning og levere forskning av høy kvalitet. Forskning ved VAM skal synliggjøres i regionen.

Dette gjør vi gjennom: • Samarbeid med forskere og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt • Tverrfaglig samarbeid og prosjekter internt i museet • Synliggjøring av forskningen gjennom utstillinger, publikasjoner og andre formidlingsformer • Fleksible og kreative i valg av forskningsområder.

Forskningen er forankret i museets forskningsplan som følges opp av konservatorene i museet.

Mål for forskning

Vårt overordnete mål er å være førstevalg ved informasjonsinnhenting om våre faglige satsingsområder. Dette innebærer både fokus på vår region og samfunnsrolle som sådan.

Det innebærer videre at:

  1. forskningen foregår på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Den kan bli organisert som egne prosjekter eller i samarbeid med relevante forskningsinstitusjoner og nettverk.
  2. vi produserer og utvikler kunnskap innenfor et bredt spekter av fagområder og legger til rette for at den nye kunnskapen aktivt brukes i museets videre arbeid og utvikling.
  3. VAM har gode forskningsrutiner og arbeider for at flere ansatte får NMF-godkjenning.
  4. museets publiseringsvirksomhet på analoge og digitale flater videreføres.
  5. vi stimulerer til at andre ønsker å forske på museets samlinger og innenfor museets faglige fokusområder.
  6. VAM skal spre kunnskap om vår kompetanse og være høringsinstans i relevante saker.

Til en hvert tidspunkt foregår det både kunnskapsproduksjon og forskning ved museets avdelinger.

For tiden starter blant annet opp et nytt forskningsprosjekt knyttet til det internasjonale samarbeidsprosjektet «Identity on the line». Forskningsprosjektet har arbeidstittelen «Keeping it quiet. Long-term consequences of concealment in a transgenerational perspective» og er planlagt som et tverrfaglig prosjekt.

For spørsmål om forskningsaktivitet knyttet til det internasjonale prosjektet ta kontakt med prosjektleder Vest-Agder-museet.

Publikasjoner

Vest-Agder-museet står som utgiver av ulike typer publikasjoner som er relevante for regionens kulturhistorie, fra temautgivelser med artikler fra flere forfattere til større utgivelser knyttet til ett tema og med én forfatter.

Publikasjonsserie
I perioden 2014-2018 mottok Vest-Agder-museet et årlig publiseringstilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune. Museet utga i denne perioden 3-4 publikasjoner årlig. Fra 2019 har ikke museet hatt dette utvidede ansvaret lenger, og har utgitt 1-2 publikasjoner i året. Publikasjonsserien som ble etablert i 2014 strekker seg fra vitenskapelige til populærvitenskapelige publikasjoner. Les mer om publikasjonsserien her.

Omtaler av utgivelser
Publikasjonene presenteres fortløpende på hjemmesiden etter hvert som de gis ut. Det er også ofte egne arrangementer i forbindelse med at en ny publikasjon lanseres. Mer informasjon om boklanseringer og arrangementer knyttet til publikasjonene, kan du finne her.