Møtet finner sted på Setesdalsbanen, Grovane, onsdag 18. oktober, kl. 10.00

Innkalling til styremøte i VAM 18. oktober 2017

29/17 – Godkjenning av innkalling og saksliste

30/17 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 31.08.17

31/17 – Budsjett 2018 og Økonomiplan 2019-2021

Vedlegg 1 til styresak 31/17 – Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021

Vedlegg 2 til styresak 31/17 – Handlingsplan 2018

32/17 – Justert budsjett 2017

Vedlegg til styresak 32/17 – Justert budsjett 2017

33/17 – Økonomi DS Hestmanden – prosjekt og drift

34/17 – Nytt museumsbygg og magasin – status

35/17 – unntatt off.

36/17 – Matkultursenter i aktivitetsbygget i Odderøya museumshavn

37/17 – Ny samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder-museet (2018-2020)

Vedlegg til styresak 371/7 – Utkast til samarbeidsavtale mellom VAF og VAM 2018-2020

38/17 – Tildeling av prosjektmidler ubemanna museer 2017

39/17 – Orienteringer fra driften

Eventuelt