Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 22. april

Møtet finner sted på Teams, torsdag 22. april 2021, kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 22. april 2021

Innkalling

15/21 – Godkjenning av innkalling og saksliste

16/21 – Godkjenning av protokoll fra styremøtet i VAM IKS 25. februar 2021

17/21 – Bruk av disposisjonsfond

18/21 – Økonomioppfølging i Vest-Agdermuseet IKS

19/21 – Bygningsvern

20/21 – Markedsstrategi

21/21 – Orienteringer fra driften

Eventuelt