Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 17. september

Møtet finner sted i Odderøya museumshavn, Kristiansand, torsdag 17. september, kl. 09.30

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 17. september 2020

Innkalling styremøte 17. september 2020

30/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

31/ 20 – Godkjenning av protokoll fra styremøte i VAM IKS 2.6.2020 (Offentlig)

32/20 – Sikkerhetsstyringssystem for DS Hestmanden

33/20 – Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet

34/20 – Økonomirapport pr. 31. juni 2020

35/20 – Konkurranseutsetting av nytt magasin

36/20 – Orienteringer fra driften, bl.a. sommersesongen og coronasituasjonen (muntlig)

Eventuelt