Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, onsdag 22. august 2018

Vest-Agder-museet logo

Møtet finner sted på Tingvatn fornminnepark, onsdag 22. august kl. 10.00

Innkalling til styremøte i VAM 22. august 2018

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 22. august 2018

36/18 – Godkjenning av innkalling og saksliste

37/18 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 7. mai 2018

38/18 – Brev nr. 1-2018 fra Agder Kommunerevisjon

Vedlegg 1 til sak 38/18 – Brev fra Agder Kommunerevisjon

Vedlegg 2 til sak 38/18 – Svarbrev til Agder Kommunerevisjon

39/18 – Endrede forutsetninger for seilinger med DS Hestmanden

40/18 – Drøfting ang. driftsalternativer magasin og nytt museumsbygg (muntlig)

41/18 – Status revidert strategisk plan og forholdet til regionsreformen (muntlig)

42/18 – Gjennomgang rapport «Organisasjonsevaluering» fra 2012 (muntlig)

43/18 – Orienteringer fra driften

Vedlegg til sak 43/18 – Referat AMU 27.06.2018

44/18 – Personalpolitikk i Vest-Agder-museet (muntlig)

45/18 – Personalsak (Unntatt off. iht Offentlighetslovens §23)