Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, onsdag 2. desember

Møtet finner sted i Odderøya museumshavn, Nodeviga, onsdag 2. desember 2020, kl 10.00

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 2.12.2020

Innkalling styremøte 2. desember 2020

48/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

49/20 – Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. oktober 2020

50/20 – Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet

51/20 – Styrets oppfølging av daglig leder

52/20 – Magasin – status (U.off. Offl. §23)

53/20 – Høring, forskriftsendring av tilskudd fra Klima- og miljødepartementet – vedlegg 1

53/20 – Vedlegg 2 – Høringssvar fra VAM

54/20 – Nytt museumsbygg, strategi for videre arbeid- drøftingssak i styret (U.off. Offl. §23)

55/20 – Orienteringer fra driften

Eventuelt