Styremøte 28. februar 2023

Innkalling til styremøte i Vest-Agder-museet IKS –
28. februar 2023 kl. 10:00 i Odderøya museumshavn

Innkalling styremøte 28. februar 2023
Styresak 03/23 – Styrets årsberetning 2022 med regnskap
Styresak 03/23 – Vedlegg 1 – Styrets årsberetning 2022
Styresak 03/23 – Vedlegg 2 – Årsregnskap og noter 2022
Styresak 03/23 – Vedlegg 3 – Revisors beretning 2022 – UTKAST
Styresak 04/23 – Årsmelding for Vest-Agder-museet 2022
Styresak 04/23 – Vedlegg – Årsmelding for Vest-Agder-museet 2022
Styresak 05/23 – Bruk av disposisjonsfond
Styresak 06/23 – Styreinstruks og instruks for daglig leder
Styresak 06/23 – Vedlegg 1 – Styreinstruks – med forslag til endringer
Styresak 06/23 – Vedlegg 2 – Instruks for daglig leder
Styresak 07/23 – Kjøp av aksjer i KulturIT
Styresak 07/23 – Vedlegg 1 – KulturIT, Informasjon til nye eiere
Styresak 07/23 – Vedlegg 2 – KulturIT, Aksjonæravtale_KulturIT_revidert_20.06.2022
Styresak 08/23 – Opprettelse av stilling ved Mandal museum (Industrihistorisk senter)
Styresak 09/23 – Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon
Styresak 10/23 – Status flytteprosess magasin
Styresak 11/23 Besøkstall i Vest-Agder-museet (muntlig)
Styresak 12/23 Status arbeid nytt museumsbygg (muntlig)
Styresak 13/23 – Orienteringer fra driften

Protokoll fra styremøtet:
Protokoll fra styremøte i VAM IKS 28. februar 2023 – signert