Styremøte 2. desember 2021

Innkalling til styremøte i Vest-Agder-museet IKS 2. desember 2021.
Møtet finner sted på Teams.

Innkalling styremøte 2. desember 2021

Styresak 45/21 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 46/21 – Godkjenning av protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 28. oktober 2021

Styresak 47/21 – Økonomioppfølging i VAM

Styresak 48/21 – Rullering av økonomireglement
Styresak 48/21 – Vedlegg 1 – Økonomireglement VAM – revidert 2021

Styresak 49/21 – Møteplan 2022

Styresak 50/21 – Magasin

Styresak 51/21 – Styreinstruks og instruks for daglig leder
Styresak 51/21 – Vedlegg 1 – Styreinstruks – som vedtatt
Styresak 51/21 – Vedlegg 2 – Instruks for daglig leder – som vedtatt

Styresak 52/21 – Orienteringer fra driften

Styresak 53/21 – Status nytt formidlingsbygg (muntlig)