Setesdalsbanens tegningsarkiv

Scannet tegning laget i forbindelse med forandring av Litra N til Litra L.

Setesdalsbanens samling består av store og små gjenstander – alt i fra vogner til skinnespiker, til foto og arkivmateriale. Blant sistnevnte befinner det seg et stort tegningsarkiv. Dette er tegninger som går inn under betegnelsen tekniske tegninger, og består av gamle blåkopitegninger og originale kalkertegninger.

Gjennom de senere årene har noen av disse tegningene blitt digitalisert. Dette har først og fremst skjedd i forbindelse med vedlikehold, revisjoner og restaureringsarbeid på det rullende materiellet til Setesdalsbanen. Da har det vært behov for arbeidskopier av tegningene som kunne benyttes i verkstedet, og man har scannet arkivtegningene samtidig som det ble laget papirkopier.

De tekniske tegningene som Setesdalsbanen har for sine Dübs-lokomotiv, ble scannet, registret og publisert på Digitalt museum for noen år siden. Dette gjør at disse nå er søkbare for alle interesserte.

Alle blåkopier har i utgangspunktet hatt sin originaltegning. For noen av de blåkopiene som befinner seg i Setesdalsbanens samling, befinner originaltegningene seg i Jernbanemuseets samling. Dermed er «verneverdien» for disse noe mindre, selv om Setesdalsbanen har hatt uvurderlig nytte av å ha tilgang til disse blåkopiene opp gjennom årene i forbindelse med vedlikehold, revisjoner og restaureringsprosjekter.

Blant tegningene finnes det også en god del kalkertegninger som i sin tid befant seg på NSBs verksted på Krossen. Noen av disse tekniske tegningene har ingen direkte tilknytning til Setsdalsbanens materiell. Men i kraft av å være originale tegninger er verneverdien derfor satt til å være svært høy. Med dette utgangspunktet er arbeidet med å scanne disse tegningene igangsatt. I første omgang gjelder det tegninger som har et format inntil A4, men når Vest-Agder-museets nye storformatscanner er på plass, kan også arbeidet med de store tegningene påbegynnes.

Dette arbeidet er et langtidsprosjekt, men etter hvert som de digitaliserte tegningene blir registrert, vil de bli tilgjengelig for interesserte på Digitalt museum.

Teknisk tegning av smalsporet vogn (flatvogn). Tegningen ble laget i forbindelse med endring fra Litra N til Litra L. Vognen ble i sin tid bygget ved Eidsfos i 1902. Denne tegningen er fra 1939.