Hvor og hvordan kan jeg få hjelp?

Det finnes ulike gratisordninger og tiltak i kommunene, slik at familier som sliter økonomisk kan motta hjelp for å få en bedre hverdag. Under har vi samlet informasjon fra noen kommuner, sortert geografisk fra øst til vest.

Oversikten er ikke dekkende. Flere kommuner har ikke svart, og det også private og frivillige initiativer som ikke kommer fram her. Kjenner du til ordninger som bør stå på denne lista, ta kontakt med Vest-Agder-museet: g.aaby@vestagdermuseet.no

Det finnes også en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler, men kommunen må bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Les mer om støtteordningen her: https://www.bufdir.no/tilskudd/soke_om_tilskudd/barnefattigdom/ Søknadsfristen er 2. desember 2016.

 

Kristiansand kommune

Vi ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i en fritidsaktivitet de liker. For noen kan økonomi være en hindring for deltakelse. Kontingent, utstyr og turer koster. Det finnes flere ordninger som kan bidra slik at alle kan delta.

Snakk med kontaktlærer, sosiallærer eller helsesøster på skolen eller leder på fritidsklubben i lokalmiljøet. De kan hjelpe deg å komme i kontakt med rett ordning.

NAV gir råd og veiledning, og kan innvilge fritidsaktiviteter og utstyr etter søknad fra foresatte. Kontakt NAV ved spørsmål om kriterier for støtte. Søknadsskjema og dokumentasjonskrav finner på www.kristiansand.kommune.no/nav.

Kommunen har utstyrslager på begge sider av byen. Her kan alle låne sports- og turutstyr uten kostnad. Ta gjerne kontakt med oss!

Fritidsetaten øst, telefon: 400 01 906.
Fritidsetaten vest, telefon: 38 00 74 60.

Det finnes mange frivillige organisasjoner i Kristiansand som også er opptatt av å inkludere alle. Vi oppfordrer voksne som er i involvert i fritidsaktiviteter for barn og unge om å bli med i den nasjonale dugnaden ALLEMED.

ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet er nyttig for alle som er med på å arrangere aktiviteter for barn og unge (idrettslag, skoleklassen, forening, kor, speider). Verktøyet er gratis og kan bestilles på nettadressen: www.allemed.no.

 

Mandal kommune

Mandal helsestasjon har gratisordningen Helsestasjon for ungdom (HFU). Dette er et tilbud for ungdom 13-24 år. Åpningstid er hver mandag fra kl.: 15-17. Stengt i skoleferier med unntak av sommerferien da åpningstiden er kl: 13-15 hele sommerferien. På HFU kan ungdommene treffe lege, helsesøster/jordmor og psykolog.

InClub er et trygt, hyggelig og motiverende sted for barn og unge i Mandal. Klubben er selvfølgelig rusfri.
Ansvarlig enhet: Kulturenheten
Klubbleder: Anett Heierdahl Nordby – mobiltelefon 905 67 339
Klubbmedarbeider: Fredrik Spetland – mobiltelefon 949 88 338

Mandal bibliotek holder til i lyse og trivelige lokaler i Buen kulturhus. Det har alle fasiliteter et moderne bibliotek bør ha. Det vil si at foruten bøker, aviser og tidsskrifter er det også  publikumsmaskiner med nettilgang og utskriftsmuligheter, iPad til låns i biblioteket, tilgang til avisdatabasen ATEKST, og åpent trådløst nettverk. Mandal bibliotek arrangerer jevnlige eventyrstunder for barna, og har også andre gratis arrangementer gjennom året. Se http://mandalbibliotek.no/ for mer informasjon.

NAV Mandal har drop-inn hverdager fra 12-14. Her kan man søke råd og veiledning. Man kan søke NAV om å dekke utgifter til fritidsaktiviteter og utstyr. Ta kontakt med NAV Mandal for hjelp til å sende inn søknad.

Enkeltpersoner, organisasjoner, skoler og elevråd kan søke Mandal barne- og ungdomsråd om aktivitetsmidler.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom delte i 2016 ut midler til følgende tiltak i Mandal:

 • Lindland Gård – Ferie- og fritidsopplevelser
 • InClub Mandal – Ferie- og fritidsopplevelser
 • Mandal kommune – Deltakelse på Ung Makt-festivalen

Det er mange frivillige aktivitetstilbud i Mandal, og de er opptatt av å inkludere alle. Flere lag og foreninger i Mandal har ordninger som kan bidra til å dekke utgifter knyttet til deltakelse. Eksempler er sponsing av kontingent og turer.

«Sykler og klær» på Finsdal gård hjelper til med utstyr til personer som trenger det. Gir eller selger rimelig.

Frelsesarmeen Mandal deler ut matposer annenhver onsdag (partallsuker) fra klokken 1100-1230.
I forbindelse med julen kan du søke Frelsesarmeen Mandal om hjelp med mat til jul.

Ut over dette driver frivillige grupper og organisasjoner en rekke gratis tilbud/aktiviteter. Noen eksempler er Mangfold i Mandal, Fyrlyset/Frelsesarmeen, Mandal frivilligsentral og Kristent interkulturelt arbeid (KIA).

For informasjon om frivillige aktivitetstilbud i Mandal, ta gjerne kontakt med frivillighetskoordinator Ingunn Ulvestad, tlf. 903 65 546 eller e-post: Ingunn.Ulvestad@mandal.kommune.no

 

 Lindesnes kommune

I Lindesnesskolen har vi utstyr til fritidsaktiviteter tilgjengelig på skolen (sykler, joggesko, ski, skøyter m.m.) til utlån i skolehverdagen.

 • I Lindesnesbarnehagene har man ekstra tøy når noen trenger å låne. Det gjelder f.eks. regntøy, dress m.m.
 • Lindesnes kommune har kr 390 000 til Kulturmidler som deles ut hvert år til lag og foreninger.
 • Lindesnes kommune har kr 100 000 hvert år som det kan søkes på. Det betyr at både lag, foreninger og privatpersoner kan søke om midler til barne- og ungdomsarbeid knyttet til et bestemt prosjekt. Familier med levekårsutfordringer kan søke støtte til å kunne delta på en aktivitet som kan være kontingent, egenbetaling til arrangement, utstyr o.l.

 

 Lyngdal kommune

Kommunestyret vedtok i juni å lyse ut 200 000 kroner som lag og foreninger kan søke på under følgende kriterier:

 • Vanskeligstilte barn/unge
 • Integrering av unge flyktninger

I tillegg er Lyngdal kommune med i ordningen om nasjonale fattigdomsmidler. Det betyr at kommunen, eller andre aktører i kommunen kan søke på disse midlene.

Kommunen driver Rocky Fritidsklubb, som har som mål å være et gratistilbud for alle barn og unge i kommunen. Her har man for eksempel en gratis skatehall hvor utstyr kan lånes. I tillegg har man mulighet til å spille spill, danse, se film og møte venner.

Ta kontakt med kultursjef Jan Seland for mer informasjon: jan.seland@lyngdal.kommune.no, tlf. 38 33 40 42
NAV har en rekke tilbud for flyktninger. De arrangerer skitur med overnatting hver vinter, har julefeiring sammen med rustjenesten, Frivilligsentralen og Røde Kors og gir ekstra støtte til aktiviteter for barn, samt høsttur til Undeland hvert år. I år gis også tilskudd til svømmeopplæring til innvandrergruppen. I tillegg har vi kvinneklubb på Røde Kors annenhver mandag, hvor vi strikker og drikker kaffe.

Rustjenesten har matutlevering til de som går på lavterskeltilbudet Dørstokken.

 

Farsund kommune

Farsund kommune har ikke etablert en egen ordning med gratis kultur- og aktivitetstilbud for de som har behov for dette.

Det er likevel en rekke gratisarrangementer og aktiviteter man kan være med på gjennom året. Flere av kommunens lag og foreninger har tilbud som ikke koster noe, eller svært lite. Det gjelder både ulike foreninger og menigheter.

Det er gratis inngang på museene i kommunen. Biblioteket har også et godt gratistilbud. Her kan man både lese aviser, låne bøker, filmer og spill – eller spille PS4 o.l. Et annet eksempel på gratistilbud er Språkcafé som arrangeres en gang i måneden. Det er en kulturell møteplass for folk med ulik kulturell bakgrunn. I høst starter kulturskolen opp et nytt gratistilbud som vi har kalt «Du store verden». Det er et tilbud hvor folk med ulik kulturbakgrunn kan bli kjent med hverandre gjennom å utveksle sang og musikk.

Idrettslagene har også tilbud til mange, men her er det krav om medlemskontingent, lisens og treningsavgift. Ofte vil det også være aktuelt å kjøpe treningstøy i klubbens egne farger. Flere av idrettslagene har ordninger, der det går an å kontakte daglig leder, styret eller trener for å finne tilpassede ordninger, dersom noen ikke har mulighet til å betale det det

 

Kvinesdal kommune

 • Kvinesdal kommune tilbyr ferie/ aktivitetsdager til barn med pårørende som sliter med rus eller psykiske lidelser.
 • Vi gir tilskudd til kjøp av fritidsutstyr/ kontingent etter søknad som vurderes.
 • Barn av alle deltakere på introduksjonsordningen får dekket én fritidsaktivitet/ utstyr/ kontingent etc. uten vilkårsvurdering. I tillegg får alle voksne flyktninger dekket én fritidsaktivitet første år.
 • Vi tilbyr også økonomisk veiledning/ budsjettoppsett med oppfølging til barnefamilier og andre.

NAV Kvinesdal: tlf. 55 55 33 33.

 

Flekkefjord kommune

Oversikten fra Flekkefjord dekker både offentlige og private initiativ.

Frivilligsentralen i Flekkefjord har en rekke tilbud og ordninger:

Kontaktperson: Daglig leder Flekkefjord Frivilligsentral Marianne Hafte, tlf. 941 48 944 / 38 32 80 41, e-post: Marianne.Hafte@flekkefjord.kommune.no

 • Aktivitetskort: Frivilligsentralen organiserer behovsprøvd aktivitetskort, som er gratis opplevelser for barn og familier. Vi har i 2016/2017 over 250 billetter som skal deles ut.  Det er NAV og lærer/helsesøster/ansatte i barnehage, forebyggende helsetjenester, flyktningkoordinator og ansatte på mottak som behovsprøver kortene. Billettene blir gitt av lag og foreninger og kommunen. Eks: Dresinkjøring, kinobilletter, svømmebillett, Festivalpass til Fjellparken, Miniparken, Kul kveld, julemønstring etc. Ønsker man å få billetter, må man ta kontakt med en som kan behovsprøve kortene, ev. NAV.
 • Julegaver: Frivilligsentralen har stående et juletre i desember, der folk kan legger en gave under treet. Julegavene blir delt ut av Englevakten, i samarbeid med Psykiske helsetjenester.
 • Gratis sammenkomster: Røde kors, Menigheter og lag og foreninger arrangerer gratis arrangementer med opplevelser for hele familien, f.eks. sommerfester med masse aktiviteter og ungdomskvelder med gratis mat og transport, hvis arrangementet er utenfor byen.

Englevakten (initiativ under Pinsekirka i Flekkefjord): Deler ut klær, mat og utstyr. Her leverer private inn bruktklær etc. som man har til overs. Butikker donerer mat til Englevakten. Kontaktperson: Arild Egeland, 908 64 113, arild@englevakten.com

Sammen om nøden (IOGT): Utdeling av gratis mat som blir levert fra butikker. Kontaktperson: Jan Harald Lilledrange

Fritidsbanken: Fire idrettsforeninger (Flekkefjord fotballklubb, Flekkefjord turnforening, Bakke IF, Sira Kyokushin) har fått et tilskudd til å gi reduksjon i medlemskontingent og deltakelse i turneringer, kjøpe utstyr etc. til barn som pga. fattigdomsutfordringer har problemer med å kunne delta i aktivitet. Det gjelder for etablerte og nye medlemmer. Ordningen er spesielt rettet mot flyktninger, men kan også brukes for andre barn. Frivillighetssentralen kan også kontaktes for ønske om å delta i slike aktiviteter eller foreningstilbud.

Frelsesarmeen: Deler ut klær og utstyr til personer som trenger det. Klærne kommer fra private givere. Kontaktperson: Leder Frelsesarmeen, Monika Ellingsen, 38 32 23 81.

Flekkefjord Mottak: Leverer ut gratis klær og utstyr som privatpersoner leverer inn. Kontaktperson: Bernt Erik Spinnangr.

Svømmeopplæring: Flekkefjord svømmeklubb skal i løpet av 2016 gjennomføre flere gratis svømme-kurs for asylsøkere og flyktninger. Kontaktperson: Folkehelsekoordinator Silje D. Gilje, tlf: 476 66 847/ 38 32 80 41.

 

Vil du vite mer om Vest-Agder-museets fattigdomsprosjekt, les mer her: www.vestagdermuseet.no/fattigdom