Bygningsvern på Kristiansand museum

Kristiansand museum ivaretar 40 bygg fra Kristiansand og omegn. Hva innebærer det å forvalte disse byggene, og hva er planene fremover?

Begynnelsen

Museets samling av bygninger hadde sin start under folkeromantikken, da det var stor interesse for å bevare gamle norske tradisjoner. Det som i senere tid har blitt Kristiansand museum het den gangen Vest-Agder fylkesmuseum, og skulle favne om store deler av Agder. Hus ble hentet fra Setesdal, Eiken og andre deler av Agder for ivaretagelse og formidling. Senere ble også bygninger fra kvadraturen i Kristiansand hentet inn, og i dag rommer museet 40 bygg.

Det er museets oppgave å ivareta disse bygningene for fremtiden så godt det lar seg gjøre. Ivaretagelsen muliggjør også den autentiske historiefortellingen av hvordan det var å bo i disse husene – der besøkende selv kan bevege seg inn i de mange stuene.

Hvordan ivaretas byggene?

Kunnskapen om hvordan man ivaretar antikvariske bygg har utviklet seg. Byggene som i dag står i bygata hadde også en annen status da de ble flyttet hit. Mens vi i dag anser dem som verneverdige bygg, ble de den gangen behandlet som kulisser for formidling. Museet har heller ikke hatt de beste rammene for jevnt vedlikehold, en nødvendighet som vi er mer bevisst på i dag. Byggene krever jevn oppfølging! Kunnskap om bevaring av antikvariske bygg har også utviklet seg, og mye av dagens arbeid går ut på å rette opp eldre arbeid som er utført på byggene. For eksempel har bruken av nye bygningsprodukter som man trodde ville være bra for bygningene da de ble satt opp igjen på museet ført til flere problemer. Vi jobber i dag for å tilbakeføre byggene til sin opprinnelige form, både med tanke på materialbruk og tekniske løsninger. Ofte viser det det seg at det enkle er det beste!

Årshjulet og planer fremover

Det er i dag en utfordring å planlegge årshjulet for bevaring. For å minske løpende vedlikehold prioriterer museet større prosjekter der vi kan gjøre mer grundig istandsettelser og sikring av byggene, samtidig som vi går for bærekraftige og grønne løsninger. Dagens situasjon er også slik at vi kun har én håndverker for å ivareta de 40 byggene, og med tiden håper vi på å få utvide mannskapet med mer finansiering.

Veste Strandgate 44

Vedlikehold på Vestre Strandgate 44 i 2019. Foto: Elida Åsland

Etter planen skal Vestre Strandgate 44 restaureres i løpet av 2021/2022. For å sikre bygget for fremtiden er det viktig å utbedre både taket og fasaden. I dag ligger det en lufttett duk bak kledningen som hindrer lufttilgang, og før bygget kan males må denne duken fjernes slik at huset kan «puste». I disse dager fjernes også løsmasse og vegetasjon rundt bygget slik at det blir lettere å komme til – samtidig blir det sørget for bedre drenering.

Dreneringsarbeid bak Vestre Strandgate 44 i 2021. Foto: Line Ørstavik

Løa fra Bjørgum

I løpet av 2020/2021 går også løa på museet gjennom et større istandsettelses-prosjekt. Dette kan du lese om her: https://www.vestagdermuseet.no/loa-istandsettes/

Løa er forventet å bli satt tilbake på Setesdalstunet sommeren 2021. Da vi ønsker å gjeninnføre et tak av never og samtidig være en opplæringsarena for  bruken av nevner, vil arbeidet med taket påbegynnes høsten 2021. Løa fra Bjørgum er ventet å stå ferdig i sin helhet våren 2022.

Børskiosken

Børskiosken
Børskiosken. Foto: Elida Åsland

Børskiosken trenger også rehabilitering, og vil bli flyttet inn i verkstedet. Tak og vegger må istandsettes på ny før Børskiosken kan males og flyttes ut til sin faste plass i Bygaden igjen.

Mørchs paviljong

Utbedring av tak på konsul Mørchs paviljong i 2021. Foto: Line Ørstavik

Vi får ofte spørsmål om hvorfor vi ikke maler paviljongen i Bygaden. Her er det café om sommeren og vi skulle gjerne ha ligget i forkant med vedlikehold og maling av bygget, men i en krevende kabal har dette måtte vente. Bygget trenger også en større istandsetting før fasaden kan males. Nylig ble taket tettet og bygget fikk nye takrenner. Høsten 2021 fortsetter restaureringsarbeidet.