Vikingting 2021

Vest-Agder-museet inviterer igjen 21.-23.mai 2021.
Vest-Agder-museet invites you to Vikingting on Tingvatn 21th – 23rd of May 2021.

NB: Vikingting har i 2022 byttet navn til Bjørnevåk – Jernalderting på Tingvatn.

Arrangementside for deg som deltagende (overnattende) aktør på Vikingting 2020. Vanlige gjester finner informasjon på Facebooksiden. For visitors, please see Facebook.

Arrangementet er dessverre AVLYST som følge korona-tiltakene.

Kjære historieinteresserte venner

Vest-Agder-museet inviterer til Vikingting på Tingvatn 29-31. mai 2020. Arrangementet er et samarbeid med Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. Vi fortsetter vår håndverksprofil- og læring i sosiale rammer.

Lørdag vil museet ha et eget program rundt tekstilhåndverk med særlig vekt på brikkevev. Fredag kveld har vi Fylkeskonservatorens fagseminar. Foredragene er åpne for alle. Program kommer.

Som følge av stedets historie tilknyttet til folkevandringstid, vil vi ønske ekstra velkommen de som har fokus på denne perioden. Her møtes både vikinger og deres forfedre.

Skoledag

Vi har skoledag på fredag. Under skoledagen på fredag tillater vi ikke noe form for salg, men belønner de som hjelper til med litt middag på kvelden.

Vikingting for publikum

På lørdag og søndag har vi tingdager. Vi krever ingen tingskatt.
På tingdagene ønsker vi å lage et levende marked der folk kan holde på med håndverk og på denne måten lære av hverandre, derfor er ikke programmet knyttet til bestemte klokkeslett. Aktiviteter annonseres underveis i markedet.

Fasiliteter

Det blir også servert en enkel frokost til alle deltakere på fredag, lørdag og søndag. Gilde på lørdag.
Det er dusjmuligheter og tilgang på toaletter på stede.

Historie i fokus

Område hvor markedet foregår er fredet. Det er både gravminner og andre kulturhistoriske minner. Dette legger føringer for hvordan vi opptrer på området.

Når vi reiser gjennom historien er det ikke forventet at vi klarer å gjenskape den i sin helhet. Men vi kan gjøre så mye som mulig for å vise respekt for historien vi forteller og lærer om. Vi streber etter å unngå moderne uttrykk uavhengig av område, du må derfor være klar over din rolle som formidler. Med det venter vi at du har historisk forsvarlig antrekk/utstyr samt du er klar til en felles læringsreise.
Vi understreker at dette er et arrangement hvor historie står i fokus. Er du usikker på om du kan delta som formidler/deltager, ta kontakt med oss for en prat.
Vi forbeholder oss retten til å avvise søknader hvis vi ser at dere ikke passer inn i vår profil.
Det vi trenger å vite er hvor mange dere er, hva som formidles/selges og hva slags plassbehov det er for overnatting. Samt dato for ankomst.
Før du søker, vennligst les våre mer utfyllende markedsregler. Ved å søke aksepterer du reglene.

Søknadsfrist og reisestipend

Søknad om deltagelse sendes til vikingting.tingvatn@gmail.com innen 15.mars 2020. Plasstildeling skjer fortløpende. Vi setter pris på tidlig søknad. Ønsker du å søke reisestipend? Museet tildeler reisestøtte etter avtale for enkelte formidlere, her er særlig håndverkere prioritert. Støtte tildeles når formidlingen er spesielt ønsket for den faglige profilen på markedet.

———————————————-

Dear friends,

Vest-Agder-museet invites you to Vikingting on Tingvatn 29th – 31st of May 2020. The event is arranged in collaboration with the Department of Regional Cultural Heritage Management and Cultural Tourism, Agder County Council.

We continue our craft’s profile and learning in a social context. In addition, the museum will have its own program on textile crafts, with special focus on tabletweaving. (This is the home of Snartemo V, you know.) On Friday evening the County Council will arrange a seminar. Historical lectures will be open to the public.

Due to the history of the site associated with Migration period we would also like to welcome those who focus on this period. In fact, we encourage those interested in Migrationera to get in touch – We really want to lift up this era. We do love vikings, but we do have so much other history to talk about too!

The School Day

On Friday morning pupils from the local schools will arrive to experience a day of Migration period and Viking era history. During the school day on Friday we do not allow any kind of commercial activity, but reward those who help with a dinner in the evening.

Open Ting

On Saturday and Sunday we have «open ting» (market). We do not collect any taxes. On the market days, we want to create a vibrant market where people can do crafts and in this way learn from each other. The program is not on a schedule, but activities will be announced when they are about to happen.

There will also be a Feast for all participants on Saturday night. (All you need is a wooden plate/spoon/knife/cup – and something to drink).

A simple breakfast is served to all participants on Friday, Saturday and Sunday.
There are shower facilities and access to toilets on site.

The area where Vikingting takes place is a cultural heritage site. There are both graves and other cultural-historical sites and remnants. This sets guidelines for how we behave in this area.

Focus on history

As we travel through history, we are not expected to reproduce it in its entirety. But we can do as much as possible to show respect for the story we tell and learn about. We strive to avoid modern expressions regardless of area/era so you must be aware of your role as an history teller. This means that we expect your outfit and equipment to be historical, and that you are ready to join us on a historical learning journey.

We emphasize that this is an event where history is in focus. If you are unsure if you should participate, please contact us for a chat.

We reserve the right to reject applications if we find that you do not fit our profile. What we need to know is how many you are, what is conveyed/sold and what kind of area you need for your accommodation. As well as date of arrival.

Before applying, please read the marked rules. By applying you accept these.

Looking forward to your application at vikingting.tingvatn@gmail.com
Please send your application latest 15 March 2020.

Do you want to apply for a travel allowance? The museum allocates travel support by agreement for crafters. Support is granted when the presentation is particularly desired for the profile of the market. The deadline for applying for travel support is 31 January 2020.

Questions?

Please contact tingvatn@vestagdermuseet.no  / Katja Regevik mob. +47 977 90 403.