Markedsregler for deltakere

Esse i bruk på Tingvatn. Foto Kirre Koivunen
Her følger markedsregler. Dette er informasjon for deltagere, dvs formidlere. For English, please follow further downDeltaker informasjon
Vikingting på Tingvatn
29-31.mai 2020

Innhold:
1. Innledning
2. Markedsreglement
3. HMS
4. Tidsplan
5. Informasjon om fasiliteter

1. Innledning.

Tingvatn fornminnepark og besøkssenter ønsker dere velkommen til Vikingting på Tingvatn.

Denne informasjonen har du fått utdelt ved ankomst og tildeling av plass i leiren. Her vil du finne den informasjonen du måtte trenge og sikkert noe du ikke visste du hadde behov for.
Ta deg tid til å gå igjennom disse siden før du eventuelt spør markedsledelsen om ting du lurer på.
Håper denne informasjonen gjør at du får et hyggelig opphold her på Tingvatn.

2. Markedsreglement.

Området hvor markedet foregår er fredet. Det inneholder både gravminner og andre kulturhistoriske minner. Dette legger føringer for hvordan vi opptrer på området.
Når vi reiser gjennom historien er det ikke forventet at vi klarer å gjenskape den i sin helhet. Men vi kan gjøre så mye som mulig for å vise respekt for historien vi forteller og lærer om.

Dette er en feiring hvor vi retter oppmerksomhet mot fellesskap og historie med den verdighet de fortjener.

· Vi streber etter å unngå moderne uttrykk uavhengig av område.

· Plast og andre moderne gjenstander må være ute av syne under åpningstiden, samt 1 time før og etter. Vi oppfordrer til å unngå moderne flasker/bokser/plastikk også ellers, særlig under gilde. For gilde tar du gjerne med det du skal drikke i en glass eller kopp og en tallerken (gjerne i tre). Moderne flasker og annet håper vi at ikke er synlige. Husk at jo mindre du har så mer trolig er du gjerne mot fortiden, noe som gjelder gjennom hele arrangementet.

· Alle sanser, (lukt, hørsel,syn,smak) påvirker opplevelsen. Vi ønsker derfor at deltagere er oppmerksomme på dette. Eks. at det brukes minst mulig moderne parfymer og annen kosmetikk. Ha heller fleskebit på bålet, ikke søppel. Har du lyst å synge, fortelle en skrøne, eller ellers bidra for positive sanseopplevelser for alle- gjør det!

· Mobiltelefoner slås av eller settes på lydløs varsling og skal ikke brukes i publikums påsyn. Fotografering i åpningstid avtales særskilt med markedsledelsen og kan kun foregå i sivilt tøy. Ved å dra frem mobiltelefon ødelegger du opplevelsen for andre.
Bruk av mobiltelefon når besøkende vil betale med Vipps er tillatt. Dette må foregå diskret, og telefon som brukes til dette formål oppbevares skjult i kurv eller lignende. Vikinger som vil betale med Vipps bes om å vente til etter åpningstid.

• Røyking foregår utenfor leirområdet på anvist sted bak den hvite skolestuen når markedet er åpent.

• Bruk av rusmidler i åpningstiden er ikke tillatt. Etter stengetid gjelder moderasjon, dette er ikke stedet for fyllefest. Bruk av ulovlige rusmidler aksepteres ikke.

• På markedet hersker det markedsfred.

• Vennligst ta hensyn til barnefamilier etter stengetid. Alle har et felles ansvar for at markedet blir en hyggelig opplevelse for deltakere og besøkende. Vi forventer kun rolig hygge fra senest 23:00 og total ro i leiren fra klokken 02.00.

• Salg av buer og annen våpen skal kun foretas til til personer over 16 år.

• Selgere av mat, kosmetikk og lignende varer som er regulert av det offentlige, plikter selv å melde dette inn til Mattilsynet og andre nødvendige etater som krever det.

• Klær, utstyr og salgsartikler skal være relatert til vikingtid. Som følge stedets rike tradisjon fra folkevandringstid kan denne tidsperioden også aksepteres, men det skal komme tydelig frem om du representerer annet enn vikingtid. Vi forbeholder oss retten til å godkjenne varer for salg. På forespørsel skal deltakerne kunne legge frem hvilke kilder de støtter seg til.

• Vi krever ikke markedsskatt, men har en forventning om at alle drar lasset, enten ved formidling eller ved andre arbeidsoppgaver.

• Hunder må holdes bundet ved teltet og alltid gå i bånd på tur. Hunder i løpetid har ikke adgang!

• Avreise søndag fra klokken 16.00 , eller etter avtale utenfor åpningstid.

• Det er ikke tillatt å drive salg på fredag under skolebesøk.

• Markedsledelsen bestemmer all plassering av telter og boder. Følges ikke anvisningene, må flytting påberegnes.

• Det skal kun brennes bål på anviste plasser, bruk fyrfat.

• Alle telt skal ha brannslukningsapparat.

• Alle grupper må stille med minst en representant på morgenmøte klokken 08.00 på skoledagen og kl.09.00 på på lørdag og kl. 10.00 på Søndag

• Deltagere som har fått plass og ikke stiller, uten å ha varslet markedsledelsen innen 2 uker i forkant, vil normalt ikke bli vurdert de neste 2 år.

Brudd på markeds- og leirregler kan medføre bortvisning. Deltager er selv ansvarlig for evt. utgifter som påløper grunnet dette.
VI PÅPEKER SÆRLIG FORBUD MOT MOBILTELEFON OG RØYKING UNDER ÅPNINGSTID. Det har vært for mange brudd på dette og det vil bli reagert sterkt på brudd. Vi har fotograf på området, vil du ha bilder av spesielle arbeidsoppgaver/personer, ta kontakt med ledelsen.

3. HMS

HMS er delt opp med 3 forskjellige kontaktpersoner, som er følgende:
Brann : Ved et hvert tilløp til brann skal man kontakte Jan Søren Øydna, enten via direkte kontakt eller på tlf: 48013733. Det er Jan Søren Øydna sitt ansvar å kontakte Brannvesenet ved behov.

Ordensforstyrrelse: Ved regelbrudd og andre ordensforstyrrelser skal man kontakte Tom B. Regevik på tlf: 995 15 739. Det er
Tom B. Regevik sitt ansvar å kontakte Politiet ved behov.

Helse og førstehjelp: Ved behov for førstehjelp kontaktes Sidsel Yndestad tlf: 93413761. Det er Sidsel Yndestad sitt ansvar å kontakte Ambulanse ved behov. Førstehjelp vil være tydelig merket på området.

Unntatt akutt og tydelig behov tar du først kontakt med de ansvarlige.

Når det gjelder ansvar rundt publikumsdeltagelse inne på markedsområdet, vil det ved inngangen bli satt opp skilt om at all publikumsdeltagelse skjer på eget ansvar. Det foreligger likevel et informasjonsansvar hos aktiviteten om å sørge for at publikum vet hva aktiviteten går ut på.

4. Tidsplan

Fredag 25. mai
Kl: 07:00 – 08:00 Frokost serveres på felleskjøkkenet
Kl: 08:00 – 08:30 Morgenmøte i forbindelse med Skoledag
Kl : 08:30 Plastikkalarm i forhold til start av skoledag
Kl : 09:00 Skoledagen starter og elevene slippes inn klassevis
Kl: 11:00 – 11:30 Servering av vikingtidssuppe.
Kl: 11:30 – 12:00 Åpning av kullmile.
Kl : 12:00 Skoledags aktiviteter fortsetter.
Kl : 14:00 Skoledagen avsluttes og elevene blir hentet av busser
Kl: 15:30- 16:30 Det serveres suppe til de som har arbeidet på skoledagen,
dette foregår i kaféen på muset.
Kl: 18:00- 23:00 Det avholdes fagseminar i kaféen på Museet.

Lørdag 26. mai
Kl: 08:00-09:30 Frokost serveres på felleskjøkkenet
Kl: 09:30 Morgenmøte for deltagere (se markedsregler)
Kl: 09: 00 Plastikkalarm før Markedsåpning
Kl: 10:00 Porten åpner
Kl: 10:30 Tinget åpner
Kl: 19:00-23:00 Gilde og sosialt samvær langs langbordet.

Søndag 27. mai
Kl: 08:30-09:30 Frokost serveres på felleskjøkkenet
Kl: 10:00 Morgenmøte for deltagere (se markedsregler)
Kl: 10:00 Plastikkalarm før Markedsåpning
Kl: 11:00 Markedet åpner
Kl: 16:00 Markedet stenger for året. Nedrigg starter.

5. Fasiliteter.

I sydlige del av hovedbygningen ligger et kjøkken som er kalt felleskjøkken, det er primært til frokostservering og matproduksjon til skoledagsmåltid og gilde. Kjøleskapet er ikke til privat benyttelse.
I tilknytning til felleskjøkkenet fins det et toalett, dette er til enhver tid tilgjengelig for deltagerne under markedet. Dusjing kan foregå etter stengetid, ikke om morgningen eller under åpningstid. Det er også toaletter ved hovedinngang. Det er ikke anledning å bruke dusjen der.
Ved felleskjøkkenet finner dere også Markedskontoret.
Hovedbygget er et flerbrukshus. Ingen må oppholde seg i Kafe og utstilling om natten uten avtale.

Det vil under markedet være plassert en blå container for søppel, alle må ta ansvar for tømming av søppel på markedsområdet. Containeren er plassert i enden av gult lagerbygg.

Ved den hvite skolestuen finnes det ved som kan brukes av deltagerne.
Butikk finnes 5 minutters kjøring sydover i dalen. Joker Tingvatn ligger plassert i det som kan kalles kommunens sentrum. Her (og minibanken) kan man også ta ut kontanter, dette kan man ikke gjøre i muséets skranke.

Avslutningsvis vil markedsledelsen på Vikingtinget igjen ønske dere alle velkommen til årets marked, og håper det blir en uforglemmelig opplevelse for alle.

Vi ønsker alle et godt marked!

Hilsen
Katja Regevik

Avdelingsleder
Tingvatn fornminnepark

Vest-Agder-museet

katja.regevik@vestagdermuseet.no

tlf: 97790403

Jan Søren Øydna tlf: 480 13 733, Sjeftrell

vikingting.tingvatn@gmail.com

Hos oss er DU velkommen, men vi tar avstand fra ekstreme politiske og religiøse handlinger. Vikingting er et rasismefritt arrangement.
———————————————————————————————————————————————————————————–

Tingvatn fornminnepark og besøkssenter welcomes you to Vikingting at Tingvatn 29-31th May 2020.

Contents:

1. Introduction

2. Market regulations

3. HSE

4. Schedule

5. Information about facilities

1.Introduction

This information has been distributed when you applied for participation and in the camp on arrival. Here you will find the information you may need and probably something you did not know you needed.

Take the time to go through these pages before asking about things you’re wondering. Please do not hesitate to contact us if there is something you’re still wondering about.

We hope this information will contribute to making your stay at Tingvatn unforgettable.

2. Market regulations

The location is a cultural heritage area. There are both graves and other cultural-historical sites/remnants. This sets some guidelines for how we behave in this area.

As we travel through history, we are not expected to reproduce it entirely. But we can do as much as possible to show respect for the story we tell, learn and teach about.

· We strive to avoid modern expressions regardless of area/era.

· Plastic and other modern items must be out of sight during opening hours, as well as 1 hour before and after. We encourage avoiding modern items (also bottles / boxes / plastic) during the hole event, especially during the feast.
For the sake of feast, you usually bring what you want to drink in a glass or cup and a plate (preferably in wood). Modern things shall not be visible. Remember that the less is more, and more likely you get closer to  the past. This applies throughout the entire event.

This is a celebration where we draw attention to fellowship and history with the dignity they deserve.

· All senses (smell, hearing, sight, taste) affect the experience. We therefore wish that participants are aware of this. Ex. that we use as few modern perfumes and other cosmetics as possible. Don’t burn garbage on your fire, cook food instead. Do you want to sing, tell a joke, or else way contribute to positive sensory experiences for everyone – do it!

Mobiles must be turned off or muted, and are not to be used in public. Photography during opening hours are agreed separately with market management and can only be done in civilian clothes. By using a mobile whilst wearing historical costume you destroy the illusion and diminish the experience for the visitors. Mobiles are permitted to allow visitors to pay by Vipps and you nead to handel this. This must be done discreetly, and the mobile kept hidden behind the stall when not in use.

• During opening hours, if you nead, Smoking takes place outside the camp area at the designated place behind the white schoolhouse.

• Use of drugs during opening hours is not permitted. Use of illegal drugs during this whole event is not accepted. After closing time, moderation applies, this is not the place for a «Let’s get to Valhalla»-party.

• During the market there will be marketpeace.

• Please pay attention to families with children after closing time. Everyone has a shared responsibility for the market to be a pleasant experience for participants and visitors. We keep it easy from 23:00 and expect total calm in the camp from 02:00

 •  Bows, knives and other weapons must only be sold to old to persons over 16 years of age.

• Sellers of food, cosmetics and similar items that are regulated by law are obliged to report this to the Food Safety Authority and other necessary agencies if required.

 • Clothing, equipment and sales items should be related to the Viking era. Since this area has a rich history related to the Migration period, this period of time can also be accepted. Please make it clear if you represent other era than Viking age. On request, participants shall be able to argue for which sources they support.

 • We reserve the right to approve goods for sale.

 • We do not require market taxes, but we expect everyone to take the load, either through dissemination or other tasks.

 • Dogs must be kept by the tent and always in a strap on a leash. Dogs on in heat not allowed!

 • Departure Sunday from 16:00, or after appointment outside opening hours.

 • Sales are not allowed on Friday during school visits.

 • Market management decides all placement of tents and stalls. If the instructions are not met, relocation must be calculated.

• All groups must have at least one representative at the morning meeting at 08:00 on school day and at 9:00 am on Saturday and at. 10.00 on Sunday

• Participants who have been confirmed and do not arrive without noticing of the market management within 2 weeks in advance, will not normally be considered for the next 2 years.

Violation of market and camp regulations may result in expulsion. Participants are responsible for any expenses incurred as a result of this.

We have a photographer on site, if you would like to have pictures taken of special work (or persons) please contact the market management.

3. HSE

 • Only fire at designated places, use a fire pan.

• All tents must have fire extinguishers.

 HSE is divided up with 3 different contacts, which are as follows:

 Fire: At any time of fire, contact Jan Søren Øydna, either by direct contact or by telephone: +4748013733 Jan Søren Øydna is responsible for contacting the Fire Department if necessary.

Safety: In case of interruptions and other interference, contact Tom B. Regevik either by direct contact or by telephone: +47995 15 739, it is Tom B. Regevik’s responsibility to contact the police when needed.

 Health and First Aid: In case of first aid, contact Sidsel Yndestad, either by direct contact or by telephone: +4793413761, it is Sidsel Yndestad’s responsibility to contact Ambulance if needed.

When it comes to public participation in the market area, it will be announced at the entrance that all public participation takes place at your own risk. Nevertheless, there is an information responsibility for leader of the activity to ensure that the audience knows what the activity is about.

 4. Schedule

 Friday 25. May

 07:00 – 08:00 Breakfast is served in the communal kitchen

At 08:00 – 08:30 Morning meeting in connection with school day

At 8:30 pm Plastic alarm in relation to start of school day

At 9:00 PM School day starts

At 11:00 – 11:30 Serving of Viking Soup.

At 11:30 – 12:00 Opening of coal mine.

At 12:00 PM School day activities continue.

At 14:00 school day ends and pupils are picked up by busses

At 15:30 to 16:30 Soup is served for those who have worked during the school day,

This takes place in the museum café

At 18:00 to 23:00 There is a seminar in the museum café

 

Saturday 26. May

 8: 00-09: 30 Breakfast is served in the kitchen

At 9:30 PM Meeting for participants (see market rules)

At 9:00 pm Plastic alarm before market opening

At 10:00 the door opens

At 10:30 the thing opens

At 19: 00-23: 00Feast and social gathering along the long table.

 

Sunday 27. May

 8: 30-09: 30 Breakfast is served in the kitchen

At 10:00 PM Meeting for participants (see market rules)

At 10:00 PM Plastic alarm before Market opening

At 11:00 AM The market opens

At 4:00 PM The market closes for the year. We start packing our things.

 

5. Facilities.

 In the southern part of the main building there are a kitchen which is mainly for breakfast serving and food production for school day and feast. The refrigerator is not for private use.

In connection with this kitchen there is a toilet, which is always available to the participants under the market. Showers can take place after closing time, not in the morning during breakfast or during opening hours. There are also toilets at the main entrance. You are not allowed to use these showers.

In the kitchen you will also find the management office.

The main building is a multi-purpose house. No one must stay in the cafe or museum exhibition at night without an agreement with the market management

During opening hours everyone is asked to empty full trash cans in the marked area in the designated container. The container is located at the end of the yellow warehouse.

During opening hours participants are only allowed to smoke behind the white school house

The local grocery store, Joker Tingvatn, is located a five minutes drive south down the valley. You can also make cash withdrawals here and the bank located nearby.

Finally, the market leadership at the Viking ting will wish you all welcome to this year’s market and hope it will be an unforgettable experience for all.

We all wish you a good Ting!

 

Greetings

Katja Regevik  

Leder

Tingvatn fornminnepark 

Vest-Agder-museet

tel: +47 9779 04 03

katja.regevik@vestagdermuseet.no

Jan Søren Øydna

Chief Trell

tel: +47 480 13 733

vikingting.tingvatn@gmail.com

Just to remind, YOU are welcome, but we are taking away from extreme political and religious actions. Vikingting is a racism-free event.