En verdensnyhet fra Snartemo: Forskning på brikkeveving // Tablet weaving from the Migration Period

Brikkevev - nyvevd bånd uten dyret - Riku Pasanen.
Brikkevev - nyvevd bånd uten dyret som lanseres på Bjørnevåk 2023 - Av Riku Pasanen.

En verdensnyhet fra Snartemo lanseres på Tingvatn fornminnepark: Et brikkevevd bånd med dyremotiv fra folkevandringstiden. // News about a tablet woven band with an animal motiv from the Migration Period.

En verdensnyhet fra Snartemo lanseres på Tingvatn fornminnepark:
Et brikkeved bånd med dyremotiv fra folkevandringstiden.

Maikki Karisto og Randi Stoltz har forsket på det brikkevevde båndet som ble funnet i Snartemo II graven. I samarbeid med Vest-Agder-museet lansere de et oppskriftshefte om dette spennende funnet og teknikken som ble brukt for å brikkeveve dyret i båndet fra Snartemo II graven.

Analyseresultatet og heftet vil bli lansert under Bjørnevåk Jernalderting 2023 lørdag 27. mai kl. 12.00.

Maikki Karisto og Randi Stoltz kommer for å presentere funnene.

Kjøp heftet i vår nettbutikk eller hos Tingvatn Fornminnepark.

Brikkevev - Dyret nyvevdt uten hvit bånd - Riku Pasanen
Brikkevev – Dyret nyvevdt uten hvit bånd – Riku Pasanen.

// Exciting news from Snartemo in Norway

During Bjørnevåk Jernalderting at Tingvatn fornminnepark we will present exciting news about a tablet woven bans with an animal figur from the Migration Period.

Maikki Karisto and Randi Stoltz have researched the tablet woven band that was found in the Snartemo II grave. In collaboration with the Vest-Agder Museum, we are launching a booklet about this exciting find and the technique used to weave this band at  the Snartemo II grave.

The analysis result and the booklet will be launched during the Bjørnevåk Jernalderting 2023 on Saturday 27 May at 12.00.

Maikki Karisto and Randi Stoltz will present the results of their work..

Buy the booklet in our online store.

Brikkeveving fra Snartemo: Et dyr fra folkevandringstiden

For Vest-Agder-museet er det viktig å fortelle historien til disse tekstilene og kunnskapen håndverkerne hadde. Vi ønsker å gi det brikkevevde båndet fra Snartemo II graven den plassen det fortjener i folkevandringstidens historie.

Håndverkerens ferdigheter kan gjøres tilgjengelige for oss i dag gjennom å studere det originale arbeidet, i dette tilfellet det brikkevevde båndet. Dermed blir en moderne håndverker en bærer av kunnskap fra arkeologiske gjenstander. Vi i museet er stolte av å ha vært en muliggjørere for dette arbeidet. Vi har vært et bindeledd mellom det arkeologiske gjenstand og håndverkere. Akkurat som håndverkeren som laget dette tekstilet for 1500 år siden løste sine gåter, har Maikki Karisto og Randi Stoltz åpnet dørene til tapt kunnskap for oss i dag.

Heftet med analysen, oppskriften og prøvemønstre til funnet fra Snartemo graven er oversatt til Norsk, Engelsk og Finsk og kan kjøpes hos Tingvatn fornminnepark og i vår nettbutikk.

Et brikkevevd folkevandringsdyr fra Snartemo - Brikkevev hefte Norsk forside.
Heftet med analysen, oppskriften og prøvemønstre til funnet fra Snartemo graven er oversatt til Norsk, Engelsk og Finsk og kan kjøpes hos Tingvatn fornminnepark og i vår nettbutikk.

// Tablet weaving from Snartemo: An Animal from the Migration Period

For us at the Vest-Agder-museum it is important to tell the history of these fine textiles and the knowledge the artisans had back then. We want to give the tablet woven band from Snartemo grave II the place it deserves in the history of the Migration Period.

The higly skilled artisan’s work and mayby also thoughts can be made available to us today through studying the original work, in this case the tablet woven tape. Thus, a modern artisan becomes a carrier of knowledge from archaeological objects. We at the museum are proud to have been enablers as a link between the archaeological object and artisans. Just as the artisans who made this textile 1,500 years ago solved their riddles, Maikki Karisto and Randi Stoltz have opened the doors to lost knowledge for us today, and we are exited to present the results.

The booklet and weaving patterns with the main pattern and sample patterns for the find from the Snartemo grave have been translated into English, Norwegian and Finnish and can be purchased at Tingvatn fornminnepark and in our online shop.

Fragment fra brikkevevd bånd Snartemo II graven. Foto Alf Edgard Andresen. Fragment from tablet-woven ribbon Snartemo II grave. Photo Alf Edgar Andresen.
Fragment fra brikkevevd bånd Snartemo II graven. // Fragment from tablet-woven  band Snartemo II grave. Photo Alf Edgar Andresen.

Om Snartemo II funnet

Snartemo II-dyrebåndet er et 5,8 cm bredt og 12 cm langt stykke brikkevev, funnet i Snartemo II-graven (Snartemo, Agder, Norge, 500-550 e.Kr.) Funnet er lagret på Kulturhistorisk museum i Oslo. Båndet kommer fra gården Snartemo som ligger i Hægebostad kommune i Agder. Det er en del av den større regionen Lister, som igjen er kjent for mange rike funn fra folkevandringstiden (375-550 e.Kr.).

// About the Snartemo II find

The Snartemo II animal band is a 5,8 cm wide and 12 cm long piece of tablet woven band, found in the Snartemo II grave (Snartemo, Agder, Norway, 500-550 AD). The find is stored in Museum of Cultural History (Historisk museum) in Oslo, Norway. The tablet woven band came from the farm Snartemo which lays in the municipality Hægebostad, in the far south of Norway. It is a part of the larger region of Lister, Agder county, which in turn is famous for many rich finds from the Migration Period (375-550 AD).

Om forfatterne av boken:

Randi Stoltz

Som spesialist i historisk brikkevev har Randi Stoltz spesialisert seg på Norsk folkevandringstid og brikkevev særlig fra sør- og vestkysten av Norge. Disse inkluderer Helgaland fra Rogaland (brokade og soumak i ull), Snartemo og Øvre Berge fra Agder (flottering og kypert), Evebø i Vestland (kypert) og Vangsnes i Vestland (vikingtid, soumak i ull). Noen analyser er revisjoner av tidligere verk av Egon Hansen.

Stoltz har kunnet vise at analysering og kopiering avslører mer enn teknikkene som brukes. Ved å jobbe som en folkevandringstidens-vever, uten millimeterpapir eller en datamaskin, er det mulig å forstå den originale veverens valg av ornamentikk og stil, repetisjon og variasjon. Mønsterelementer som plukkes fra hverandre kan settes sammen på nye måter, for å bringe glemte teknikker til nytt liv. I tillegg til kopiering lager Stoltz eksperimentell, historisk veving og publiserer mønstre for andre vevere for å lære teknikkene (www.randistoltz.com).

Maikki Karisto

Maikki Karisto er utdannet veve-lærer og tekstilkonservator fra Finland. Hun har undervist i veving og tradisjonelle tekstilteknikker siden 1984. Foruten Finland underviser hun også i Sveits. Karisto ble kjent med brikkeveving for første gang i 1980, og siden 2005 har hun fordypet seg i å studere vevteknikkene til arkeologiske brikkevevde bånd.

Mens hun studerte digitalisert tekstildesign i 2005, begynte Karisto å planlegge sin første bok om brikkevev. Temaet for oppgaven hennes var brikkeveving og spesielt dens notasjonsmetoder. Metoden hennes har et pedagogisk fundament: å lære og forstå hvordan et bånd blir til. Hennes notasjonsmetode er spesielt egnet for forskningsformål: detaljer kan sammenlignes med hverandre ved å tegne flere varianter. Etter dette har det blitt flere bøker om både båndene og teknikkene brukt i jernalderbåndene.

// About the authors of the book:

Randi Stoltz

As a historical tablet weaver, Randi Stoltz has specialized in the Norwegian Migration Period and bands from the southern and western coast of Norway. These include Helgaland from Rogaland (brocading and soumak in wool), Snartemo and Øvre Berge from Agder (float technique and twill), Evebø in Vestland (twill) and Vangsnes in Vestland (Viking Age, soumak in wool). Some analyses are revisions of former work by Egon Hansen.

Stoltz has been able to show that analyzing and copying reveals more than the techniques used. By working like a Migration-Period weaver, without graph paper or a computer, it is possible to understand the original weaver’s choices of ornamentation and style, repetition and variation. Pattern elements that are picked apart can be joined in new ways, to bring forgotten techniques to new life. In addition to copying, Stoltz makes experimental, historical weaving and publishes patterns for other weavers to learn the techniques (www.randistoltz.com).

Maikki Karisto

Maikki Karisto is a trained weaving teacher and textile conservator from Finland. She has taught weaving and traditional textile techniques full-time since 1984. Besides Finland, she also teaches in Switzerland. Karisto first encountered tablet weaving in 1980, and since 2005, she has delved into studying the weaving techniques of archaeological tablet-woven bands.

Karisto has specialized in Finnish Late Iron Age bands. These include different techniques as brick pattern, rib weave, tubular bands, threaded-in technique, double-faced and brocaded bands, tubular selvedge, half turns and diagonals and tie down patterns.

While studying computer-aided textile design in 2005, Karisto began to plan her first tablet weaving book. The topic of her thesis was tablet weaving and especially its notation methods. Her method has a pedagogical foundation: to learn and understand how a band is born. Her notation method is especially suitable for research purposes: details can be compared to each other by drawing several variations. She has published several books on tablet woven bands.

Om Snartemodugnaðr

Vest-Agder-museet har som hovedmål å spre historien til publikum på en lett tilgjengelig måte. Ikke bare spre, men også få frem ny kunnskap. Vi har invitert akademikere og håndverkere til å gi ledetråder for å avsløre fortidens gåter i samarbeidsprosjektet Snartemodugnaðr. I dette samarbeidet åpner vi en skattekiste av kunnskap. For oss er det avgjørende at historieinteresserte kommer sammen på tvers av fag- og kunnskapsområder.

Et bærende element i arbeidet har vært veveanalysene for det brikkevevde materiale fra grav II med “Snartemodyret”, utført av mesterveverne Randi Stoltz og Maikki Karisto samt nye analyser av det berømte Snartemo V -båndet fra ringsverdgraven, hvor analysene er ledet av forsker PhD Krista Vajanto. Av andre viktige bidragsytere vi ønsker å løfte frem er professor Siv Kristoffersen, håndverksmester Mervi Pasanen, farger Elisabeth Vetland, historienerd og håndverker Magnus Hansen, PhD smed Mikko Moilanen samt PhD-student og vever Anna Økstra.

Etter hvert vil arbeidsgruppens innsats bli publisert i en bok redigert av arkeolog Frans-Arne Stylegar fra Multiconsult. Rekonstruksjon av brikkevev og sverd for formidling samt kursvirksomhet er eksempler på innhold i Snartemodugnadr. Prosjektet er et samarbeid med Agder fylkeskommune.

// About Snartemodugnaðr

The Vest-Agder Museum has a task to disseminate history to the public in an easily accessible way. We invite academics, citizen scientists and crafters to provide clues to reveal the riddles of the past. In collaboration with a wealth of knowledge we achieve more learning and, of course, more vivid narratives.

The starting point of the Snartemodugnaðr originates in recent interest in the complex structures of the tablet- woven bands from burial Mounds II and IV. The main element in the work has been the weaving analysis of material from grave II with the «Snartemo-animal», performed by Master Weavers Randi Stoltz and Maikki Karisto. As well as the new analysis of the famous Snartemo V band from the ring sword grave, where the analysis are led by PhD Krista Vajanto. Other important contributors we would like to highlight are Prof. Siv Kristoffersen, Craft specialist Mervi Pasanen, Historynerd and crafter Magnus Hansen, Dyer Elisabeth Vetland, Blacksmith and PdD Mikko Moilanen, Weaver and PhD student Anna Økstra.

Eventually, the working group’s efforts will be published in a book edited by archaeologist Frans-Arne Stylegar from Multiconsult. Reconstructions of tablet woven bands and swords for dissemination as well as course activities are examples on what Snartemodurnadr contains. The project is a collaboration with Agder County Council.

Funn fra Snartemo II graven: Rullekant? Tubular selvedge?

Tingvatn fornminnepark