Funn fra Snartemo II graven: Rullekant? Tubular selvedge?

I brikkevevde bånd finner vi små detaljer som vitner om avanserte teknikker. Hva kan det smale båndet fra Snartemo II fortelle? // In tablet woven bands we can find small details disclosing advanced techniques. What can the Snartemo II narrow band tell us?

Av Katja Regevik, Maikki Karisto og Mervi Pasanen.
(Artikkelen ble første gang publisert 4. september 2020)

Rullekant? Gjensyn med det smale båndet fra Snartemo II

I brikkevevde bånd finner vi små detaljer som forteller om avanserte teknikker. Båndkantene kan lages på ulike vis for å styrke båndet, eller for å gi det ekstra dekor. Fra den rike folkevandringstidens gravfunn på Snartemo (grav II) viser det seg nå at det smale båndet hadde en rullekant.

Gamle tekstilskatter fra folkevandringstiden har mange egenskaper som viser den kreative og dyktige veveren. Fra Snartemo har vi en tekstilskatt som har undret og fascinert vevere gjennom tidene. Blant de brikkevevde båndene finner vi det smale båndet fra grav II. Fragmentet var opprinnelig 8 cm langt, og bredden varierer mellom 9 og 10 mm. Med andre ord et smalt og delikat bånd. Men visste du at den hadde en rullekant – en båndkant vevd på en helt spesiell måte?

Båndet blir gjerne vevet uten denne kanten, med 16 brikker da dette oppfattes som enklere for nybegynnere. Vil du veve det på den originale måten, slik vi argumenterer for i denne artikkelen, vever du det med 17 brikker. Og som sagt, med rullekant. Tidligere har det vært foreslått flere ulike løsninger for denne kanten.

I forbindelse med Snartemodugnaðr, som ser på materialet fra Snartemo og har deltagere både fra Norge og Finland, stilte vi dugnaðrdeltager Mervi Pasanen spørsmålet: «Kunne du sett på dette smale båndet? Er kantene like de rullekantene vi finner i de finske brikkebåndene?» Mervi var overbevist etter å ha sett båndet, og vi fikk dette bekreftet enda en gang av tekstilkonservator og vevlærer Maikki Karisto. Her fant vi vår historiske forbindelse på tvers av moderne landegrenser så langt tilbake som til folkevandringstiden.

Veving med brikkevev //Tablet weaving. Foto Lasse Norlemann Mathiesen.

// Tubular selvedge? Revisiting the Snartemo II narrow band

In tablet woven bands we can find small details disclosing advanced techniques. Edges can be made in different ways to strengthen or to give an extra decoration to the band. From the grave finds of the rich migration period from Snartemo (grave II), it now appears that the band had a tubular selvedge.

Old textile treasures from the migration period have many characteristics that show the creative and skilled weaver. From Snartemo we have a textile treasure that has amazed and fascinated weavers through the ages. Among the tablet woven bands we find the narrow band from grave II. The fragment was originally 8 cm long and the width varies between 9 and 10 mm. In other words, a narrow and delicate band, but did you know that it had a tubular selvedge? This is a very special way to weave the edge.

This band is often woven without the tubular selvedge, with 16 tablets as it is perceived as more suitable for beginners. If you want to weave it in the original way as stressed here, you weave it with 17 tablets. And, as said, with a tubular selvedge. Several different solutions for this edge have previously been proposed.

During the Snartemodugnaðr where we look at the material from Snartemo and have participants from both Norway and Finland, we asked the question to dugnaðr participant Mervi Pasanen. “Looking at the narrow band from Snartemo II, are the edges similar to the tubular selvedges from Finland?” Mervi was convinced and we got this confirmed by textile conservator and weaving instructor Maikki Karisto. Here we found our historical connection across modern national borders as early as during the migration period.

Snartemo II smalt bånd – analyse ved Maikki Karisto

Maikki sier: «Jeg vevde en test og studerte denne fra begge sider med forstørrelsesglass. Deretter sammenlignet jeg resultatet med bilder av det originale fragmentet.»

Her kan du lese hva Maikki fant ut. Etter Maikkis analyse kan du finne andre alternativer som har vært foreslått tidligere. Alle prøvene er vevd av Mervi Pasanen.

//Snartemo II narrow band by Maikki Karisto

Maikki says: «I did a test weaving of the band and studied it on both sides with a magnifying glass. I compared my test band with the photos of the original fragment.»

Here you can read what Maikki found out. After the analysis by Maikki you can find other versions woven by Mervi Pasanen.

Fremsiden av båndet

Høyre kant:
Det er to snorer som er synlige på fremsiden: Snor a og b (fig. 1). Tvinneretning i den indre snoren (a) er til venstre og i den ytre snoren (b) til høyre.

Venstre kant:
Det er to snorer som er synlige på venstre side på forsiden av båndet (fig. 1 og 3). Tvinneretningen for den innerste snoren er til venstre (snor 1) og for kantsnoren til høyre (snor 2). Den tredje og ytterste snoren (3) er ikke synlig på forsiden av båndet (fig. 1-3).

Mellom to snorer (1 og 2) er det et synlig innslag i annenhver rad (fig. 2-3). Dette er et typisk trekk ved rullekant. Vevstrukturen til kantsnorene (1 og 2) åpnes litt når innslaget dras under de tre snorene og inn i skillet, og innslaget kan sees mellom disse to snorene (fig. 2 og 3).

//Front side of the band

Right selvedge:
There are two cords visible on the front side of the band: cords a and b (Fig. 1). Weaving twist of the inner cord (a) is to the left and of the outermost cord (b) to the right.

Left selvedge:
There are two cords visible on the front side of the band (Fig 1 and 3). Weaving twist of the inner cord is to the left (cord 1) and of the edge cord to the right (cord 2). The third, outermost cord (3), is not visible on the front side of the band (Fig. 1-3).

Between the two cords (1 and 2) there is a visible weft in every second row (Fig. 2-3). This is a typical feature of the tubular selvedge. The structure of the edge cords (1 and 2) opens a little when the weft is taken under the three cords into the shed of the pattern part, and the weft can be seen between these two cords (Fig. 2 and 3).

Fig. 1: På forsiden er ikke den ytterste snoren synlig.

Fig. 2: På forsiden kan innslag synes mellom to snorer.

Fig. 3: Fremsiden av båndet. Foto: Elisabeth Vetland/Vest-Agder-museet. 
// Fig. 3. Front side of the band. 
Baksiden av båndet

Venstre kant:
Det er to snorer som er synlige på baksiden av båndet (fig. 4). Tvinneretning for den ytterste snoren er til høyre og for den innerste til venstre. Dette er snor a og b, som vi ser på forsiden av båndet (fig. 1).

Innslaget er synlig på utsiden av den ytterste snoren (fig. 4). Innslaget får en kort vertikal forskyvning fra den ene raden til den andre. Dette er et tegn på en «normal» kant: Innslaget tas ut av skillet, og etter neste rotasjon av brikkene tas det rett inn i skillet.

Høyre kant:
Det er én snor som er synlig. Tvinneretningen til snoren er til venstre. Fra innsiden av denne snoren kommer det et synlig innslag som går inn i skillet. Retningen på innslaget er litt oppover og mot midten av båndet. Dette indikerer veveretningen (se fig. 5).

Fig. 4: Baksiden av båndet. 
// Fig. 4: Reverse side of the band. Foto: Mervi Pasanen/Vest-Agder-museet.
// Reverse side of the band

Left selvedge:
There are two cords visible on the reverse side of the band (Fig. 4). Weaving twist of the outermost cord is to the right and of the inner cord to the left. They are the cords a and b, which we see on the front side of the band (Fig 1).

Weft is visible on the outer side of the outermost cord (Fig.4). The weft makes a short vertical float from one row to the other. This is a sign of a “normal” edge: weft is taken out of the shed and after the next turn of the tablets it is taken straight to the shed.

Right selvedge:
There is one cord visible. Weaving twist of this cord is to the left. There is a weft visible coming out from inside this cord and going into the shed in the pattern part. The direction of the weft is slightly upwards and towards the middle of the band. This indicates the weaving direction (Fig. 5).

Fig. 5: På baksiden kan vi se synlige innslag som antyder veveretningen.
//Fig. 5: Weft position on the reverse side of the band reveals weaving direction.

The outermost tablet of the right selvedge, which is not visible on the front side, has turned to the back side because of the tubular selvedge (Fig. 6).

Weaving twist of a cord has always the same direction on both sides of the band. That is why the visible edge cord on the front side (Fig 1. cord 2 with weaving twist to the right) can’t be the cord on the reverse side (weaving twist to the left). This is a proof of a third cord on the selvedge.

Fig. 6. Baksiden av båndet.
// Fig. 6. Reverse side of the band.

Hva med fargen?

Både renning og innslag er blitt identifisert som rød basert på visuell analyse av Hans Dedekam i 1925. I dag fremstår alt som brunt. Som vi vet med arkeologisk materiale, viser det ikke alltid sine opprinnelige farger. Ved visuell analyse kan vi som oftest bare kommentere om nyansene er mørke/lyse/forskjellige fra hverandre. I dette prosjektet har vi ikke foretatt nye fargeanalyser av båndet. Ofte veves dette båndet med rødt og gult. Vi følger dette nå for enkelthets skyld.

På høyre kant ser innslaget litt lysere ut enn trådene på den ytterste snoren. De kan ha bleknet. På baksiden av rullekanten ser innslaget ut til å ha samme farge som den ytterste kantsnoren.

Følge Maikki vil det si at innslaget har samme farge som den mørkere tråden på renningen. Hvis renningen er rød og gul, er innslaget rødt.

// What about the colour?

Weft has been identified as red based on visual analysis by Mr. Dedekam in 1924. Today all appears brown. But as we know about archaeological material, they do not reveal their real colours. By visual analysis we only can comment the shades as dark/light/different which tells the colour difference. In this project we have not made any new dye analysis. Mr.Dedekam assumed the colour to be red. Often this band is woven with red and yellow, we follow this now for clarity.

On the right selvedge weft looks a little lighter than the threads of the outermost cord. The weft may have faded. On the reversed side of the tubular selvedge, weft colour looks similar to the outermost cord.

After Maikki the weft has the same colour as the darker thread of the warp. If the warp has colours red and yellow, then the weft is red.

Vevd med 17 brikker

Mønsteret i båndet er vevd med 12 brikker. Hver brikke har to tråder tredd i motsatte hull. Hver av de 5 kantbrikkene har 4 tråder (fig. 7) (fig. 8).

// Woven with 17 tablets

Pattern of the band has been woven with 12 tablets. Each tablet has two threads threaded in the opposite holes. Each of the five edge tablets have 4 threads (Fig. 7) (Fig. 8).

Fig. 7: Båndet er vevet med to eller fire tråder per brikke.
// Fig. 7: The band is woven with two or four threads per tablet.

….Så vever vi!

….and let’s weave!

Fig. 8: 
Rullekanten vises til venstre. Den veves ved å dra innslaget inn i skillet under alle de tre ytterste kantbrikkene.
Veveoppsett for brikker vises i radene A-D. Brikkenes posisjon vises med / \.
Fig. 8: 
Tubular selvedge on the left. Insert the weft into the shed under all three edge tablets.
The threading pattern is described by rows A-D. Position of tablets is shown by / \.

Fig. 9: Når du gjentar rapporten 26 ganger, vil det gule mønsteret oppstå seks ganger.
Fig. 9: When you repeat the pattern report for 26 picks, the yellow pattern part will appear six times.

Hva med andre alternativer?

Her vil vi vise deg hvorfor vi argumenterer for rullekant som det beste alternativet til båndet. Mervi Pasanen har vevd fire alternativer for å vise forskjellene mellom de ulike teknikkene. Her blir det tydelig hvordan kanten endres avhengig av hvordan du bruker innslaget ditt. Legg merke til de tre ytterste brikkene på venstre side av båndet (fig. 10). Også baksiden av de ulike alternativene er vist (fig. 11).

// And what about other alternatives?

Here we would like to show you why we do stress the tubular selvedge as the only alternative to the Snartemo II narrow band. Mervi Pasanen has woven different alternatives to show the differences between the different techniques. Here it becomes clear how the edge changes regarding how you use your weft. Please pay attention to the three egde tablets on left side of the band. (Fig. 10) Also the reverse side of these different alternatives are shown (Fig. 11).

Fig. 10: Ulike kantvariasjoner fra fremsiden. Nummer 2 er rullekant. Foto: Mervi Pasanen/Vest-Agder-museet.
// Fig. 10: Front side of the band. Various selvedge alternatives. Number 2 is the tubular selvedge.

Fig. 11: På baksiden ser vi de ulike alternativene til høyre. Foto: Mervi Pasanen/Vest-Agder-museet.
// Fig. 11: Reverse side of the band with various selvedges to the right. 
Alternativer

1. Ordinær veving med tre kantbrikker. Innslaget løper gjennom skillet mellom to og to tråder.
2. Med rullekant som beskrevet i analysen til Maikki Karisto.
3. Den ytterste brikken vris på høykant, og innslaget går under en og over tre tråder i denne brikken. På returen veves kanten som rullekant, innslaget tas under de tre ytterste brikkene.
4. Brikke nr. 2 vris på høykant, og innslaget går under en og over tre tråder i denne brikken.

For deg som er interessert i forskjellige kantforslag som er foreslått for båndet og analyser gjort tidligere, anbefaler vi vennligst å bli kjent med arbeidet til Hans Dedekam (1924), Bjørn Hougen (1935), Margrethe Hald (1950), Lise Bender Jørgensen (1986), Egon Hansen (1990), Lise Ræder Knudsen (1996). Det forslaget vi nå har presentert må ikke ses på som en fullstendig gjennomgang av forskningshistorien tilknyttet båndet, men som et resultat av en analyse som foreslår rullekant med henvist teknikk.

// Alternatives

1. Ordinary weaving with three tablets. The weft runs between two and two threads through each edge tablet.
2. With tubular selvedge as described in analysis by Maikki Karisto.
3. The outermost tablet is on point. The weft goes over three and under one thread on this tablet.  The weft is taken into the shed under three edge tablets as tubular selvedge.
4. Tablet no. 2 from the edge is on point. Weft goes over three and under one thread on this tablet.

We warmly recommend all who are interested in the various edge proposals shown for the band, kindly to look at the works of Hans Dedekam (1924), Bjørn Hougen (1935), Margrethe Hald (1950), Lise Bender Jørgensen (1986), Egon Hansen (1990), Lise Ræder Knudsen (1996). The proposal now presented must not be seen as a complete review of the research history associated with this band, but as a result of an analysis that suggests a tubular selvedge with the referred technique.

Alternativ 2: Rullekant sett fra siden.

Ordforklaring // Glossary
Snor: En maskerekke dannet av renningstrådene fra en brikke // Cord: A row of «stitches» formed by the warp threads on one tablet.


Om Snartemodugnaðr

Vest-Agder-museet har som hovedmål å spre historien til publikum på en lett tilgjengelig måte. Ikke bare spre, men også få frem ny kunnskap. Vi har invitert akademikere og håndverkere til å gi ledetråder for å avsløre fortidens gåter i samarbeidsprosjektet Snartemodugnaðr. I dette samarbeidet åpner vi en skattekiste av kunnskap. For oss er det avgjørende at historieinteresserte kommer sammen på tvers av fag- og kunnskapsområder.

Vi leker og lærer sammen.

Et bærende element i arbeidet har vært veveanalysene for det brikkevevde materiale fra grav II med “Snartemodyret”, utført av mesterveverne Randi Stoltz og Maikki Karisto samt nye analyser av det berømte Snartemo V -båndet fra ringsverdgraven, hvor analysene er ledet av forsker PhD Krista Vajanto. Av andre viktige bidragsytere vi ønsker å løfte frem er professor Siv Kristoffersen, håndverksmester Mervi Pasanen, farger Elisabeth Vetland, historienerd og håndverker Magnus Hansen, PhD smed Mikko Moilanen samt PhD-student og vever Anna Økstra.

Etter hvert vil arbeidsgruppens innsats bli publisert i en bok redigert av arkeolog Frans-Arne Stylegar fra Multiconsult. Rekonstruksjon av brikkevev og sverd for formidling samt kursvirksomhet er eksempler på innhold i Snartemodugnadr. Prosjektet er et samarbeid med Agder fylkeskommune.
Dessverre er arbeidet forsinket som følge Covid-19 utfordringer, men følg med! Ny kunnskap kommer!

// About Snartemodugnaðr

The Vest-Agder Museum has a task to disseminate history to the public in an easily accessible way. We invite academics, citizen scientists and crafters to provide clues to reveal the riddles of the past. In collaboration with a wealth of knowledge we achieve more learning and, of course, more vivid narratives.

We play and learn together.

The starting point of the Snartemodugnaðr originates in recent interest in the complex structures of the tablet- woven bands from burial Mounds II and IV. The main element in the work has been the weaving analysis of material from grave II with the «Snartemo-animal», performed by Master Weavers Randi Stoltz and Maikki Karisto. As well as the new analysis of the famous Snartemo V band from the ring sword grave, where the analysis are led by PhD Krista Vajanto. Other important contributors we would like to highlight are Prof. Siv Kristoffersen, Craft specialist Mervi Pasanen, Historynerd and crafter Magnus Hansen, Dyer Elisabeth Vetland, Blacksmith and PdD Mikko Moilanen, Weaver and PhD student Anna Økstra.

Eventually, the working group’s efforts will be published in a book edited by archaeologist Frans-Arne Stylegar from Multiconsult. Reconstructions of tablet woven bands and swords for dissemination as well as course activities are examples on what Snartemodurnadr contains. The project is a collaboration with Agder County Council.

As a result of the Covid -19 outbreak, the process has been delayed and we hope that this teaser will keep you with us – New material on Snartemo will come!

Fra venstre // From the left: Randi Stoltz, Maikki Karisto, Elisabeth Vetland, Katja Regevik, Mervi Pasanen. Foto Lasse Norlemann Mathiesen.

Toppbildet:
Snartemo II er et smalt brikkebånd med en rullekant som ekstra detalj. Båndkanten vies oppmerksomhet i forbindelse med Snartemodugnaðr

// Illustration on top:
Snartemo II is an narrow tabletwoven band with a tubular selvedge as an ekstra detail. The band has been revisited by Snartemodugnaðr. Photo: Maikki Karisto.

VIDEO:
Mervi Pasanen vever rullekant på brikkebånd

Slik vever du rullekant på brikkebånd. Her ser du Mervi Pasanen som vever. Film av Riku Pasanen.

// Mervi Pasanen is weaving a rolling edge on a tabletwoven band

// How to weave the tubular selvedge on a tablet woven band? Here you see Mervi Pasanen who shows how to lead the weft under three edge tablets. Film by Riku Pasanen.