Styremøte i Vest-Agder-muset IKS, torsdag 6. juni

Møtet finner sted på Vestre Lasarett, Odderøya, torsdag 6. juni 2019 kl. 11.30

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 06. juni 2019

Innkalling til styremøte i VAM 6. juni 2019

25/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste

26/19 – Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. mai 2019

27/19 – Strategisk plan – Vest-Agder-museet 2020-2022

28/19 – Regnskap og økonomioppfølging i Vest-Agder-museet, u.off.

29/19 – Status nytt museumsbygg og magasin

30/19 – Prosjektoversikt

30/19 – Vedlegg

31/19 – Status DS Hestmanden

32/19 Orienteringer fra driften

33/19 – Vårrapport sikkerhet Setesdalsbanen

Eventuelt