Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, onsdag 11. september

Møtet finner sted på Setesdalsbanen, onsdag 11. september 2019 kl. 10.00

Protokoll fra styrmøte i Vest-Agder-museet IKS 11. september 2019

Innkalling til styremøte i VAM 11. september 2019

34/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste

35/19 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 6. juni 2019

36/19 – Konkurranseutsetting nytt magasin (U.off. Off.lova §23)

37/19 – Oppfølging strategisk plan, nytt navn på Vest-Agder-museet

38/19 – Regnskap og økonomioppfølging i Vest-Agder-museet

39/19 – Status nytt museumsbygg og magasin

40/19 – Status DS Hestmanden

41/19 – Oversikt over søknader/innkomne prosjektmidler

41/19 – Vedlegg

42/19 – Status på større pågående prosjekter

43/19 – Orienteringer fra driften

Eventuelt