Stopp på Setesdalsbanen – kunne vært unngått?

I dagens Vennesla Tidene sier driftsbestyrer Stian Bergum at han ikke anser det forsvarlig å kjøre tog på Setesdalsbanen i sommer. Bakgrunnen er at det da ikke skal være personell igjen. Direktør ved Vest-Agder-museet, John Olsen, sier han tar Bergums vurderinger av sikkerheten til etterretning, men sier situasjonen er ekstra beklagelig fordi den kanskje kunne vært unngått.

08.06.2012 John Olsen

At banen skal være uten personell er nok en overdrivelse. Baneformann/vognmekaniker har riktignok sin siste arbeidsdag i dag, men VAM har fremdeles både avdelingsleder, mekaniker på damp, sekretær og medarbeider i kafe og museumsbutikk fast tilsatt på Grovane, i tillegg til en konservator som arbeider med det museumsfaglige.

Vi visste vi fikk noen utfordringer når vår baneformann/vognmekaniker gjennom 13 år sa opp sin stilling tidligere i vår. Det ble derfor allerede i april gjennomført et møte mellom ledelsen i VAM, Stiftelsen Setesdalsbanen og driftsbestyrer Bergum for å avklare hvilke utfordringer dette ville gi.
Denne saken burde vært tatt opp fra driftsbestyrers side i dette møtet.
For VAM var det viktig så tidlig som mulig å få avklart hvilke oppgaver som måtte løses for at sikkerheten skulle være ivaretatt og hvilke oppgaver som kunne avventes til ny person var på plass.

Bergum redegjorde i møtet for at museet måtte sørge for kompetente personer til månedlig kontroll av sporet.
Krav til at det også skulle være daglig tilstedeværende mekaniker i forhold til vognmateriellet var ikke nevnt.
Kravet knyttet til sporkontroll ble løst ved at det ble inngått avtale med en ekstern jernbaneentreprenør, en løsning som driftsbestyrer har akseptert som god.
Hadde utfordringen med kravet om tilstedeværende mekaniker vært tatt opp i dette møtet, ville vi kunne iverksatt tiltak også i forhold til dette og kanskje unngått en stans nå.
En løsning kunne vært å lære opp eget personell, men når dette ikke var tatt opp, har vi prioritert dennes arbeidskraft mot å ferdigstille materiellet til sommeren.

Lokomotiv og vogner er pt. klargjort for drift, kontrollert og godkjent. Sporet er også kontrollert og godkjent frem til 7. juli, hvor det etter planen skulle kontrolleres og godkjennes på nytt av innleid kompetanse.

Driftsbestyrer Bergums vurdering av sikkerheten tar vi for øvrig til etterretning. Museet vil under ingen omstendighet gå inn for å gjennomføre kjøring hvis sikkerheten ikke er ivaretatt.

Stiftelsen Setesdalsbanen og Vest-Agder-museet enige om videre samarbeid
Vest-Agder-museet dropper ikke venneforeningen