Samlingsforvaltning i Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet (VAM) forvalter gjennom sine 11 avdelinger over 60 000 gjenstander. Dette omfatter alt fra små gjenstander som for eksempel lysestaker og lommekniver til store gjenstander som bygninger og farkoster.

Hver avdeling har sin egen samling som representerer det geografiske og tematiske området avdelingen dekker. Flere av avdelingene får stadig inn nye gjenstander til sine samlinger, og noen gjenstander har vært en del av VAM sine samlinger i over hundre år.

VAM har som en av sine primæroppgaver å anskaffe, bevare, utvikle og formidle samlinger som skal være med og sikre vår felles kulturarv for ettertiden. De ulike avdelingene blir regelmessig tilbudt gjenstander som publikum gjerne vil gi til museet. Dessverre har ikke VAM mulighet til å ta imot alt, og det betyr at hver eneste gjenstand må vurderes nøye med tanke på hvor bevaringsverdig den er. Dersom gjenstanden blir akseptert og tatt inn i en av samlingene må den registreres og avfotograferes.

Registreringen av den enkelte gjenstand foregår i en egen database, Primus. Dette programmet brukes av mange norske museer. Her kan man legge inn en detaljert beskrivelse av gjenstanden og all informasjon man har om hvor gjenstanden ble produsert, hvor den har vært i bruk, hvem som har eid den samt annen relevant informasjon. Før man tok i bruk dataprogrammer ble gjenstandene registrert på papirkort og i håndskrevne protokoller. Det er et stort arbeid for museets avdelinger å overføre all denne informasjonen fra kort og inn i de elektroniske systemene.

Det er ikke mulig for VAM å ha alle sine gjenstander på utstilling, langt de fleste må oppbevares på magasin. Det er en vedvarende utfordring for museet å skaffe nok magasinplass til å huse de stadig økende samlingene på en forsvarlig måte. Før gjenstandene plasseres på et magasin må den enkelte gjenstand pakkes korrekt. Til dette brukes det en kombinasjon av syrefri og syrenøytral emballasje. Denne typen produkter gjør minimal skade på gjenstandene. Enkelte gjenstander kan potensielt forårsake skade på andre gjenstander og bør derfor isoleres ved å legges i separate esker. Mange gjenstander har skader og trenger derfor reparasjoner for å kunne lagres trygt.

Tilgjengeliggjøring er en del av samlingsforvaltningen. Gjenstander og historier kan formidles gjennom omvisninger og utstillinger, men kan også gjøres via internett. På nettportalen Digitalt Museum kan museenes samlinger gjøres tilgjengelig for publikum på en helt annen måte. Stadig flere museer bruker Digitalt Museum for å vise frem de delene av samlingene som ellers står det meste av tiden på magasin. VAM planlegger å starte for fullt med publisering av gjenstander av samlingene på nett i 2014.

Les mer om Digitalt museum

VAM har en samlingsforvaltningsplan som redegjør kort for samlingene og for hvordan museet ønsker å jobbe i forhold til samlingene. Den fungerer som et verktøy for de ansatte som jobber med samlingene.

FFB00137 (6)

Samlingen ved Flekkefjord museum består i hovedsak av en testamentarisk gave etter frøken Anna Wahl, gitt til Flekkefjord kommune i 1924. Gjennom årene har samlingen blitt supplert og består i dag av rundt 7500 lokalhistoriske gjenstander fra både by og land.

_MG_8207

Samlingen tilhørende avdeling Gimle Gård består av selve gården med bygninger og inventar. Dette omfatter flere tusen gjenstander og fotografier etter familien Holm, Arenfelt og Arenfelt-Omdahl som i fem generasjoner bodde på Gimle. Siden samlingen viser en families liv gjennom nesten to hundre år er den en såkalt lukket samling. Det vil si at det ikke innlemmes nye gjenstander i samlingen.

VestAgderKristiansandVara06_g

Samlingen på Kristiansand kanonmuseum består av diverse utstyr og opplæringsmateriell knyttet til kystartilleriet på Agder på midten av 1900-tallet. Mye av dette ble overtatt av Kanonmuseet da kystartilleriet la ned på Sørlandet. Det er også bevart reservedeler og verktøy knyttet til 38cm kanonene samt diverse utstyr og interiør tilhørende kanonbunkerne.

IMG_8813

Kristiansand museum har om lag 25 000 gjenstander, inkludert rundt 40 antikvariske bygninger. Her finnes hus fra sentrum av det gamle Kristiansand og to gårdsbruk som viser livet på Agder i tidligere tider. Museet har store mengder mindre gjenstander som representerer byens og områdets historie, alt fra tradisjonelle bondegjenstander og verksted etter 1800-tallets håndverkere til leker fra 1990-tallet.

20140321_102242

Lista museum har anslagsvis 15 000 gjenstander. Hoveddelen av samlingene er knyttet til «Det gamle bondesamfunnet», men det er også gjenstander knyttet til det maritime, bl.a. en redningsstasjon med utstyr fra slutten av 1800-tallet. En stor samling med skulpturer etter Mathias Skeibrok (1853-1896). Det er også gjenstander knyttet til andre verdenskrig og «Det amerikanske Lista» og et skolemuseum.

Mandal

Mandal museum er i Andorsengården sentralt i byen. Det har nær tre hundre kunsthistoriske objekter, primært av stedets kjente kunstnere. De er Adolph Tidemand, Olav Isaachsen, Amaldus Nielsen og brødrene Gustav og Emanuel Vigeland. I tillegg har museet rundt tre tusen kulturhistoriske gjenstander som i stor grad er knyttet til sjøfart og fiskeri. Museet har store samlinger av fotografier fra flere av byens fotografer.

Setesdalsbanen.Samling.5

Setesdalsbanens samling består av smalsporet jernbanemateriell og tilhørende autentiske objekter knyttet til drift og vedlikehold av materiell og spor. Samlingens hovedfokus er å skape et tidsriktig bilde av Setesdalsbanen i driftstiden (1896-1962). Samlingen består av alt fra større bygninger, togmateriell, foto, arkiv, til mindre objekter benyttet til alle sider av jernbanedriften.

SJØ

Sjølingstad Uldvarefabrik ligger i Lindesnes kommune. Museet inneholder rundt 100 maskiner tilknyttet tekstilproduksjon, der årstall strekker seg fra slutten av 1800- tallet til nyere dato på 1960-tallet. I tillegg kommer verktøy, turbin og andre gjenstander. Avdelingen har ansvar for 10 bygninger, derav produksjonslokaler, garasjer, våning og bolighus.