Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, tirsdag 26.11.19, kl. 10.00

Møtet finner sted på Kristiansand museum, tirsdag 26. november 2019, kl.10.00

Protokoll  fra møte 26.11.19

Innkalling

09/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste

10/19 – Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder

11/19 – Justert budsjett 2019

11/19 vedlegg 1 – Justert budsjett 2019

12/19 – Budsjett og handlingsplan 2020 og økonomiplan 2023

12/19 vedlegg 1 – Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

12/19 vedlegg 2 – Handlingsplan

13/19 – Godtgjørelse til styre og representantskap

14/19 – Møteplan 2020

15/19 – Orientering fra drfiten, inkludert tildeling av prosjektmidler ubemannede museer 2019 (muntlig)

16/19 – Status nytt museumsbygg og magasin (muntlig)

Eventuelt