Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, fredag 16.04.21, kl. 13.00

Møtet finner sted på Teams, fredag 16.04.21, kl 13.00

Protokoll fra møte 16.04.21

Innkalling

Sak 01/21 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02/21 – Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder

Sak 03/21 – Styrets årsberetning 2020 med regnskap, med vedlegg

Sak 04/21 – Valg av styre til Vest-Agder-museet

Orienteringssaker:

Sak 05/21 – Årsmelding for VAM 2020 – med vedlegg

Sak 06/21 – Styreinstruks og instruks for daglig leder – med vedlegg

Sak 07/21 – Strukturgjennomgang

Sak 08/21 – Orienteringer fra driften (muntlig), inkludert orientering om museets arbeid med økonomioppfølging

Eventuelt