Franz Petter Schmidt: Weaving Fabrics for Suits

Sjølingstad Uldvarefabrik har hatt et spennende samarbeid med Franz Schmidt i flere år. Nå stiller han ut stoffer og historier fra Sjølingstad Uldvarefabrik på Oslo Kunstforening. Utstillingsåpning fredag 13. mars. kl. 18.

Når et veveri legger ned driften, blir maskiner og utstyr stående igjen. Enten blir de kastet, eller så blir de en del av en samling i et museum, hva slags verdi har disse gjenstandene i seg selv? Kan dette materialet reaktiveres? Hva med kunnskapen som går tapt ved nedlegging av bedrifter, hvilken verdi har den?

Franz Petter Schmidt, stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), tar i sine arbeider utgangspunkt i norsk tekstilindustrihistorie. Han har i de 15 år som har gått etter at han var student ved Kunst og håndverk ved KHiO, blant annet jobbet flere år ved Sjølingstad Uldvarefabrik, nær Mandal, som nå fungerer som et levende museum. Han har brukt historien og produksjonen ved veveriet som bakgrunn for flere utstillingsprosjekter.

Utstillingen Weaving Fabrics for Suits ved Oslo Kunstforening markerer avslutningen på Schmidts arbeid som stipendiat. I utstillingen har Schmidt hentet ut ulike objekter og historier fra veverier, både nedlagte og operative, for å sette fokus på vår verdivurdering av materiell og immateriell arv. Her finnes også dresser sydd av skreddere og designere, laget av stoffer Schmidt har produsert ved veveriene han har samarbeidet med.

Ved å arbeide med ansatte ved veveriene og motedesignere internasjonalt, representerer Schmidts arbeid en levende fortid på vei mot en fremtid der stadig flere land som opplever outsourcing, prøver å bygge bro mellom gammel kunnskap og en fremtid med større bevissthet om kvalitet og opprinnelse.

Utstillingen i Oslo Kunstforening er del av Schmidts prosjekt som stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har vært en del av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid siden oktober 2011. Utstillingen består av installasjoner med tekstiler, klær, arkivmaterialer, fotografier og tekster.

En katalog vil bli publisert til utstillingen, med bidrag fra Jennifer Allen ogTheodor Barth.
Tirsdag 14. april kl. 19 blir det en samtale mellom Jorunn Veiteberg og Franz Petter Schmidt.
Franz Petter Schmidt (f. 1969) har svennebrev i herreskredderfaget, og hovedfag fra tekstil ved KHiO. Han har hatt flere separatutstillinger, og han har en variert arbeidserfaring fra norsk tekstilindustri, og fra samarbeidsprosjekter med kolleger i norsk motebransje. Schmidt har også arbeidet som konsulent for håndverksbedrifter i Sør Afrika og Swaziland.

Fra august 2015 starter Franz Petter Schmidt produksjon i et nedlagt, og nå fredet veveri i sentrum av Oslo, Prinds Christian Augusts Minde.

Utstillinga vises i perioden 13.03-19.04.2015.

Utstillingen er støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og Kunsthøgskolen i Oslo.
Oslo Kunstforening er støttet av Oslo kommune og Kulturrådet.
Takk til Advokatfirma Ræder.
Oslo Kunstforening
Rådhusgaten 19

 

Fra et tidligere prosjekt ved museumsfabrikken. Frans Schmidt og Einar Kristensen bommer av renning til veven.
Fra et tidligere prosjekt ved museumsfabrikken. Franz Schmidt og Einar Kristensen bommer av renning til veven.
Gransking av gammel prøvebok ved Sjølingstad Uldvarefabrik
Gransking av gammel prøvebok ved Sjølingstad Uldvarefabrik

 

Franz Petter Schmidt | Weaving Fabrics for Suits | 13.03 – 19.04. 2015
When a weaving mill closes down operations, machinery and equipment are left standing. They might be disposed of, or become part of a museum collection. What kind of value do these items have, and can they be reactivated? What about the knowledge that gets lost when companies go out of business? What value does it have?
For Franz Petter Schmidt, a research fellow at the Oslo National Academy of the Arts, the history of the Norwegian textile industry is fundamental for his work. During the fifteen years that have passed since he was a student in the Arts and Crafts department at the same school, he has, among other things, worked for several years at the Sjølingstad Woollen Mill, near Mandal in the south of Norway. This mill now operates as a museum. The history and the production of this specific mill have served as background for several of his exhibition projects.
The exhibition Weaving Fabrics for Suits at Oslo Kunstforening marks the closure of Schmidt’s work as a research fellow. In the exhibition Schmidt has brought out various objects and stories from weaving mills, some that are closed down and others that are still in business, in order to focus on our valuation of both material and immaterial cultural heritage. It also includes suits sewn by tailors and designers, made of fabrics Schmidt has produced in the weaving mills with which he has collaborated.
By working with the staff at weaving mills and with fashion designers, Schmidt’s work represents a living past heading towards a future where more and more countries experiencing outsourcing are trying to build a bridge between knowledge acquired through generations and a future with greater awareness of quality and origins.
A catalogue will be published for the exhibition at Oslo Kunstforening with contributions by Jennifer Allen and Theodor Barth.
A conversation between Jorunn Veiteberg and Franz Petter Schmidt will be held Thusday, April 14 at 7 pm.

Schmidt has been a research fellow at the Oslo National Academy of the Arts (KHiO) and the Norwegian Artistic Research Programme since October 2011. This exhibition is part of the research project and includes installations consisting of textiles, garments, archive materials, photographs and texts.
Franz Petter Schmidt (b. 1969) is educated as a men’s tailor and has an MA in textile art from KHiO. He has had several solo exhibitions, and has a varied work experience both within the Norwegian textile industry and from collaborations with colleagues in the fashion industry. Schmidt has also worked as a craft consultant in South Africa and Swaziland.
Beginning January 2015 he will revive activity and production at Prinds Christian August Minde, a closed-down and protected industrial weaving mill in the centre of Oslo.
The exhibition is supported by the Norwegian Artistic Research Programme and The Oslo National Academy of the Arts (KHiO).
We would like to thank our supporters Arts Council Norway, Oslo City Council and Advokatfirma Ræder.

Oslo Kunstforening
Rådhusgaten 19