Fortid, nåtid og fremtid i Flekkefjord slik Flekkefjæringene selv opplever den!

I forbindelse med vår nye lokalhistoriske utstilling, har vi samarbeidet med representater fra alle aldersgrupper i byen for å finne svar på hvordan Flekkefjæringer ser på fremtid, nåtid og fortid i byen. Bilder, tekster, lydopptak og video som har kommet inn er nå lagt i en tidskapsel som først bli åpnet igjen i 2042!

Flekkefjord er en småby på Sørlandet, nær grensen til Rogaland fylke. En høy andel av beboerne er født i Flekkefjord. Det er lite sirkulasjon blant innbyggerne, med forholdsvis få tilflyttere utenfra, og folketallet har vært bemerkelsesverdig stabilt i over 100 år. Ved utgangen av 2020 hadde Flekkefjord 9078 innbyggere, hvorav 523 er utenlandske statsborgere.

I 2018 har vi startet et innsamlingsprosjekt med tittelen «TID – fremtid, nåtid, fortid», knyttet til det overordnete prosjektet «Sammen om fortellingen» som har fått støtte fra Kulutrrådet i perioden 2018-2021. Ønsket vårt var å lage en tydelig sammenheng mellom Flekkefjord som sted og tiden som man har tilbrakt, tilbringer eller vil tilbringe der. Derfor oppfordret vi ulike aldersgrupper av Flekkefjords innbyggere til å fortelle oss om sine helt personlige opplevelser fra tiden de har tilbrakt i byen og sine framtidstanker om tiden de vil tilbringe der. De ulike gruppene ble invitert på ulike måter, via avisoppslag, sosiale medier eller personlig kontakt.

Det innsamlete materialet omfatter nå, tre år senere, ulike utrykk som stilskriving, tegninger, modellbygging, spørreskjema, intervju med lydopptak eller filmkamera. Alt har blitt lagt inn i en tidskapsel, som førstvil bli åpnet igjen under Flekkefjord sitt 200 års jubileum i år 2042.Tidskapselen får sitt eget rom på ca. 3 x 2 m, hvor den henger som en kokong i diamantform fra taket.

Tegnet av et barnehagebarn. Bildet er nå i tidskapselen.

 

De tre tidsperspektivene og involverte grupper fra lokalsamfunnet:

F R E M T I D

Førskole
Alle barnehager i Flekkefjord kommune ble kontaktet høsten 2019 om deltakelse i prosjektet. Flekkefjord kommune har 9 barnehager fordelt over hele kommunen hvorav 4 har valgt å være med, med tilsammen 50 barnehagebarn. I den forberedende fasen ble barnehagene besøkt og barna spurt «Hva vil du bli når du blir stor?» Etter lengre samtaler om dette, tegnet barna seg selv på A3 tegneark, og de skrev også hvilken jobb de kunne tenke seg i fremtiden. Med foreldres skriftlige godkjenning, laget vi i tillegg videoopptak av barna som da svarte på de mange spørsmål vi hadde om hva de vil bli når de er stor og hvordan de tror livet deres ser ut da.

Liva fra Kringla barnehage før intervjuet som ble filmet av Joel Toledo. Deretter ble opptaket lagret på USB-stikk og lagt i tidskapselen.

7. trinn
Etter skolestart i august 2019 ble alle 7. klasser i kommunen invitert til å delta i prosjektet, om å skrive en stil om hvordan deres framtid vil se ut. Ved 200 års jubileet i 2042 vil de som gikk i 7. klasse nå være 35 år, og stå midt i livet. To skoler takket ja til tilbudet om deltagelse, og totalt 58 elever bidro med hver sin stil. Vi bestemte tidlig at 7. klassingene skulle skrive en stil om fremtiden og om å ha mulighet til å forandre historien ved egne, aktive handlingsvalg. Mange flotte stiler kom inn og er nå lagt i tidskapselen.

3. klasse VGS
I mai 2019 tok vi kontakt med Flekkefjord videregående skole og linjen kunst, design og arkitektur. De hadde arkitektur og modellbygging som pensum, og elevene fikk derfor i oppgave å lage en modell om hvordan Flekkefjord kunne se ut i år 2042. Dette med tanke på at elevene kunne flytte tilbake til hjemkommunen sin i fremtiden, og stifte familie her. 17 elever ble med i prosjektet, og de ønsket å lage en modell til en fremtidig aktivitetspark.

N Å T I D

Befolkningen generelt
Under laksefestivalen den 28. juli 2019, som er et viktig samlingssted for flekkefjæringer, hadde museet invitert bredt til deltagelse i prosjektet. Sammen med en lokal aktør hadde det laget en liten lokalhistorisk utstilling, og museumsformidleren tok direkte kontakt med besøkende som kom innom utstillingen. 25 personer meldte sin interesse, og de ble intervjuet i begynnelsen av 2020. Dessverre kom COVID-19 i veien for gjennomføringen av intervjuene som var planlagt for mars og april. Kun tre intervjuer kunne gjennomføres, og video- og lydopptakene vil lagres i tidskapselen.

Bystyret
I november 2019 hadde vi tatt kontakt med rådmannen og spurt om bystyret kunne tenke seg å være med i prosjektet. Dette fordi vi mente at representantene gjenspeilet et bredt spekter av folk og meninger med relevans for dagens by. Prosjektet ble så presentert for alle 35 medlemmer i et bystyremøte i mai 2020, og deretter ble spesiallagete spørreskjema delt ut til hver enkelt. Etterpå laget også lokalavisa en større sak om prosjektet og museets ønske om å få politikernes meninger frem og med i utstillingen. For museet var det viktig fordi kommunen var en viktig økonomisk støttespiller – og fordi vi håpet at politikerne skulle få et større eierskap til prosjektet, utstillingen og museet. Det skulle vise seg at dessverre kun tre bystyremedlemmer leverte inn skjemaet, også etter at rådmannen hadde minnet resten på saken senere.

F O R T I D

Eldrehjem
Vi ønsket også å ha byens eldste med, dem som har sett utviklingen av byen, sett ulike generasjoner vokse frem, og som har selv vært med på forandringene fra etterkrigstiden til dags dato. Museet hadde 20 spørsmål til de eldste, og de brukte lang tid på å reflektere over og jobbe med dem. Åtte leverte til slutt sine svar, og alle ble lagt inn i tidskapselen.

Oppsummering
Om vi oppsummerer det vi har erfart, så er det at dette har vært et supert og positivt prosjekt! Det har vært interessant for museet å komme i kontakt med alle de ulike menneskene som var delaktige, og det har vært lett å komme i kontakt med alle de offentlige institusjonene som var delaktige i prosjektet.

Tusen takk til alle som var med til å fylle tidskapselen som åpnes først om 21 år igjen!

Teksten er skrevet av prosjektleder Birgit Gautschi.