Samlinger og magasin

Vest-Agder-museet (VAM) forvalter gjennom sine elleve avdelinger over 60 000 gjenstander. Dette omfatter alt fra små gjenstander som lysestaker og lommekniver til store gjenstander som bygninger og farkoster.

Samlingsforvaltning i Vest-Agder-museet

Hver avdeling har sin egen samling som representerer det geografiske og tematiske området avdelingen dekker. Noen gjenstander har vært en del av VAMs samlinger i over hundre år, mens andre er av nyere dato.

Her finner du artikler som omhandler samlingene våre. 

Ønsker du å gi gjenstander eller foto til museet?

Bildet er tatt av kmicican fra Pixabay

Vest-Agder-museet får ofte henvendelser fra publikum som ønsker å gi gjenstander til museet. Museet har begrenset mulighet til å ta inn nye gjenstander. Både fordi vi har smått med plass på gjenstandsmagasinene, men også fordi vi ofte får spørsmål om gjenstander vi alt har i samlingene.

Uansett er det ikke mulig å avlevere gjenstander / foto uten at det er inngått avtale om dette på forhånd. Her kan du lese mer om hva du skal gjøre dersom du har gjenstander du tenker kan være aktuelle for museet å få inn i sine samlinger: Mer om dette kan du lese her….

Verdisetting av gamle gjenstander

Bildet: OpenClipart-Vectors fra Pixabay

Vest-Agder museet har ikke mulighet til å taksere eller si noe om økonomisk verdi til en gjenstand. Slikt er regulert gjennom ICOM sitt etiske regelverk som er en av pilarene museet driver sin virksomhet etter.

Her kan du lese mer om museumsorganisasjonen ICOM og det etiske regelverket.

Vest-Agder-museets ansvar for samlingene

VAM har som en av sine primæroppgaver å anskaffe, bevare, utvikle og formidle samlinger som skal være med og sikre vår felles kulturarv for ettertiden. De ulike avdelingene blir regelmessig tilbudt gjenstander som publikum gjerne vil gi til museet. Dessverre har ikke VAM mulighet til å ta imot alt, og det betyr at hver eneste gjenstand må vurderes nøye med tanke på hvor bevaringsverdig den er. Dersom gjenstanden blir akseptert og tatt inn i en av samlingene, må den registreres og avfotograferes.

Registreringen av den enkelte gjenstand foregår i en egen database, Primus. Dette programmet brukes av mange norske museer. Her kan man legge inn en detaljert beskrivelse av gjenstanden og all informasjon man har om hvor gjenstanden ble produsert, hvor den har vært i bruk, hvem som har eid den samt annen relevant informasjon. Før man tok i bruk dataprogrammer ble gjenstandene registrert på papirkort og i håndskrevne protokoller. Det er et stort arbeid for museets avdelinger å overføre all denne informasjonen fra kort og inn i de elektroniske systemene.

Det er ikke mulig for VAM å ha alle sine gjenstander på utstilling, langt de fleste må oppbevares på magasin. Det er en vedvarende utfordring for museet å skaffe nok magasinplass til å huse de stadig økende samlingene på en forsvarlig måte. Før gjenstandene plasseres på et magasin må den enkelte gjenstand pakkes korrekt. Til dette brukes det en kombinasjon av syrefri og syrenøytral emballasje. Denne typen produkter gjør minimal skade på gjenstandene. Enkelte gjenstander kan potensielt forårsake skade på andre gjenstander og bør derfor isoleres ved å legges i separate esker. Mange gjenstander har skader og trenger derfor reparasjoner for å kunne lagres trygt.

Se gjenstandene på nett

Tilgjengeliggjøring er en del av samlingsforvaltningen. Gjenstander og historier kan formidles gjennom omvisninger og utstillinger, men kan også gjøres via internett. På nettportalen DigitaltMuseum kan museenes samlinger gjøres tilgjengelig for publikum på en helt annen måte. Stadig flere museer bruker DigitaltMuseum for å vise frem de delene av samlingene som ellers står det meste av tiden på magasin. Her finner du Vest-Agder-museets samlinger på DigitaltMuseum.

VAM har en samlingsforvaltningsplan som redegjør kort for samlingene og for hvordan museet ønsker å arbeide med samlingsforvaltning. Den fungerer som et verktøy for de ansatte som jobber med samlingene.

FFB00137 (6)

Flekkefjord museum

Samlingen ved Flekkefjord museum består i hovedsak av en testamentarisk gave etter frøken Anna Wahl, gitt til Flekkefjord kommune i 1924. Gjennom årene har samlingen blitt supplert og består i dag av rundt 7500 lokalhistoriske gjenstander fra både by og land.

Gimle ny15

Gimle Gård

Samlingen tilhørende avdeling Gimle Gård består av selve gården med bygninger og inventar. Dette omfatter flere tusen gjenstander og fotografier etter familien Holm, Arenfeldt og Arenfeldt-Omdahl som i fem generasjoner bodde på Gimle. Siden samlingen viser en families liv gjennom nesten to hundre år er den en såkalt lukket samling. Det vil si at det ikke innlemmes nye gjenstander i samlingen.

Ammunisjon_Kristiansand_kanonmuseum

Kristiansand kanonmuseum

Samlingen på Kanonmuseet består av diverse utstyr og opplæringsmateriell knyttet til kystartilleriet på Agder på midten av 1900-tallet. Mye av dette ble overtatt av Kanonmuseet da kystartilleriet la ned på Sørlandet. Det er også bevart reservedeler og verktøy knyttet til 38cm kanonene samt diverse utstyr og interiør tilhørende kanonbunkerne.

Kristiansand museum

Kristiansand museum har om lag 25 000 gjenstander, inkludert rundt 40 antikvariske bygninger. Her finnes hus fra sentrum av det gamle Kristiansand og to gårdsbruk som viser livet på Agder i tidligere tider. Museet har store mengder mindre gjenstander som representerer byens og områdets historie, alt fra tradisjonelle bondegjenstander og verksted etter 1800-tallets håndverkere til leker fra 1990-tallet.

Magasin Foto Arve Lindvig

Lista museum

Lista museum har anslagsvis 15 000 gjenstander. Hoveddelen av samlingene er knyttet til «Det gamle bondesamfunnet», men det er også gjenstander knyttet til det maritime, bl.a. en redningsstasjon med utstyr fra slutten av 1800-tallet. En stor samling med skulpturer etter Mathias Skeibrok (1853-1896). Det er også gjenstander knyttet til andre verdenskrig og «Det amerikanske Lista» og et skolemuseum.

Mandal museum

Mandal museum er i Andorsengården sentralt i byen. Det har nær tre hundre kunsthistoriske objekter, primært av stedets kjente kunstnere. De er Adolph Tidemand, Olav Isaachsen, Amaldus Nielsen og brødrene Gustav og Emanuel Vigeland. I tillegg har museet rundt tre tusen kulturhistoriske gjenstander som i stor grad er knyttet til sjøfart og fiskeri. Museet har store samlinger av fotografier fra flere av byens fotografer.

Setesdalsbanen

Setesdalsbanens samling består av smalsporet jernbanemateriell og tilhørende autentiske objekter knyttet til drift og vedlikehold av materiell og spor. Samlingens hovedfokus er å skape et tidsriktig bilde av Setesdalsbanen i driftstiden (1896-1962). Samlingen består av alt fra større bygninger, togmateriell, foto, arkiv, til mindre objekter benyttet til alle sider av jernbanedriften.

Jaquardvev (6) Slider Sjølingstad Uldvarefabrik

Sjølingstad Uldvarefabrik

Sjølingstad Uldvarefabrik ligger i Lindesnes kommune. Museet inneholder rundt 100 maskiner tilknyttet tekstilproduksjon, der årstall strekker seg fra slutten av 1800- tallet til nyere dato på 1960-tallet. I tillegg kommer verktøy, turbin og andre gjenstander. Avdelingen har ansvar for 10 bygninger, derav produksjonslokaler, garasjer, våning og bolighus.

D/S Hestmanden

Norsk krigsseilermuseum og D/S Hestmanden har hjemmehavn i Kristiansand. Samlingen består i hovedsak av gjenstander som er del av det flytende kulturminnet Hestmanden. I tillegg består samlingen av gjenstander som er relatert til krigsseilerhistorien og D/S Hestmandens historie.

Tekst: Mari Olafson Lundemo / Thorunn Lunde

Les flere artikler om samlingene våre her.

Se VAM på DigitaltMuseum her.

DigitaltMuseum – Museumsgjenstander på nett