Om Vest-Agder-museet IKS

Vest-Agder-museet logo
Hva er vi?

Vest-Agder-museet IKS er et konsolidert, kulturhistorisk museum, eid av de 10 kommunene i tidligere Vest-Agder fylke samt Agder fylkeskommune. Museet har 60 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

Hvem er vi?

Vest-Agder-museet ble opprettet som følge av en konsolidering i 2006/07. Fra starten inngikk Flekkefjord museum, Lista museum, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal museum, Kristiansand museum (tidligere Vest-Agder Fylkesmuseum), Gimle Gård og Setesdalsbanen. I 2012 ble Kristiansand kanonmuseum del av museet, mens Hestmanden ble konsolidert inn 1. januar 2016. Tingvatn fornminnepark i Hægebostad kommune gikk inn fra 1. januar 2019 etter at Vest-Agder-museet hadde hatt drifts- og formidlingsansvar på stedet siden 2016. Det har lenge vært planer for en større museal aktivitet på Odderøya. Første steg på veien var etableringen av Odderøya museumshavn i 2015. På Lasaretthøyden på Odderøya holder også Vest-Agder-museets administrasjon og fagseksjon til.

Vest-Agder-museet består i dag av elleve geografiske avdelinger. Konservatorene, designer, fotograf og formidlingsleder er samlet i en avdelingsovergripende fagseksjon. Administrasjonen har ansvar for personaloppfølging, økonomi og felles markedsføring. Direktøren har det øverste administrative og fagansvaret i museet (se instruks for daglig leder her).

Styre og representantskap

Museet er organisert som et interkommunalt selskap (Se selskapsavtalen her). Alle kommunene i tidligere Vest-Agder fylke samt Agder fylkeskommune er eiere. Vest-Agder-museet er primært et driftsselskap som gjennom avtaler er overlatt ansvar og myndighet til drift, vedlikehold og utvikling av anlegg og samlinger knyttet til de ulike avdelingene. Samlingene er eid av stiftelser, kommuner og andre IKS.

Representantskapet er museets øverste organ. Alle eierne sitter i representantskapet og har en stemme hver. Representantskapet vedtar budsjett og regnskap, velger styre og behandler saker av overordnet prinsipiell karakter.

Vest-Agder-museet har et kompetansebasert styre som består av ni personer. En valgkomité foreslår sju av disse, de to siste velges av og blant de ansatte. Styret har fem til seks møter pr. år. Møtene avholdes ulike steder i fylket. Styret behandler saker knyttet til museets drift og har ansvar overfor representantskapet og museets eiere (se styreinstruks her).

Representantskapet i Vest-Agder-museet valgte den 19. april 2022 nytt styre for Vest-Agder-museet. Styremedlemmene velges for 2 år – og halve styret er på valg årlig. De ansatte i museet velger selv sine representanter og hvilke valgperiode en ønsker å følge.

Styret i Vest-Agder-museet, valgt 19. april 2022:

Styreleder: Terje Damman, gjenvelges for 2 år
Nestleder: Rune André Sørtveit Frustøl, ikke på valg i 2022
Styremedlem: Hilde Charlotte Solheim, ikke på valg i 2022
Styremedlem: Kari Røynlid, gjenvelges for 2 år
Styremedlem: Anita S. Dietrichson, ikke på valg i 2022
Styremedlem: Aslak Wegge, gjenvelges for 2 år
Styremedlem: Ingrid Louise Flatval, ikke på valg i 2022
Morten Bomann, styremedlem (ansatterepr.), valgt for 2 år (valgt 16.09.2020)
Tonje Tjøtta, styremedlem (ansatterepr.), valgt for 2 år (valgt 01.12.2021)

Varamedlem: Jan Seland, gjenvelges for 2 år
Varamedlem: Birte Simonsen, ikke på valg i 2022
Varamedlem: Jens Røed, gjenvelges for 2 år
Varamedlem: Ingrid Wiliamsen, ikke på valg i 2022
Varamedlem: Jan Petter Gysland, gjenvelges for 2 år
Varamedlem: Torunn Charlotte Nyberg, ikke på valg i 2022
Varamedlem: Øistein Haltebakk, gjenvelges for 2 år
Varamedlem ansatterep.: Birgit Gautschi, valgt for 2 år (valgt 16.09.2020)
Varamedlem ansatterep.: Oliver J. Torkelsen, valgt for 2 år (valgt 01.12.2022)

Last ned relevante dokumenter her:
Vi forteller din historie

Vest-Agder-museets slagord er «Vi forteller din historie». Dette mottoet skal være gjennomgående for arbeidet i organisasjonen. Last ned:

Museet favner et stort spekter av tema og ulike avdelinger. Museet har prioritert følgende hovedsatsinger for de kommende årene:

  • Avdelingenes egenhistorie/lokalhistorie
  • Industrihistorie
  • Maritim historie
  • Militærhistorie
  • Bygningsvern og byggeskikk

I tillegg har Vest-Agder-museet museenes samfunnsrolle gjennom arbeid med tabubelagte tema som et gjennomgående satsningsområde. Målet er å løfte frem enkeltpersoner eller minoriteter som vanligvis ikke blir hørt eller anerkjent, å fremme læring blant besøkende og dermed å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Les mer om museets samfunnsrollearbeid her.