Møll bru

Løpegraver ved Møll bru

 

Holum, Møll bru 1943-1945

Ett av de viktigste punktene å sikre for den tyske okkupasjonsmakten i Holum var Møll bru ved veikrysset mellom Mandal, Øyslebø og Kristiansand. Ovenfor brua på vestbredden av elva ligger i dag et godt bevart forsvarsverk fra siste halvdel av andre verdenskrig.

De første enkle maskingeværstillingene ble forberedt ved Møll bru allerede i 1942. Et større støttepunkt ble påbegynt i 1943. Bakgrunnen var en analyse som konkluderte med at flyplassene og den vestlige delen av Agder måtte sikres bedre mot alliert invasjon. I 1943 ble tyske styrker permanent forlagt i Holum som en del av en større forskyvning av tropper vestover i landsdelen. I området mellom Lindesnes og Kristiansand ble det på dette tidspunkt forlagt to infanteribataljoner. Hver bataljon bestod av ca 800 mann fordelt på fire kompanier og en bataljonstab.

En bataljon lå i kystsikring med sine kompanier i Søgne, Mandal og Lindesnes. Den andre bataljonen hadde sine kompanier som reserve innenfor kyststripen i Kristiansand, Øyslebø, Holum og Vigmostad. Fra siste halvdel av 1943 til kapitulasjonen hadde tyskerne forlagt ett kompani i Holum.

Hoveddelen av stillingene ved Møll bru ligger i et kompakt støttepunkt rett nordvest for brua. Forsvarsverket består av minst 12 maskingeværstillinger i ulike utførelser, steinsatte løpegraver og en stilling for lett panservernkanon rettet mot brua.  Det finnes også en bunker i betong for lagring av ammunisjon og som tilfluktsrom for mannskapene under artilleribeskytning. På en kolle omkring 150 meter lenger sør, på vestsiden av veien, ligger ytterligere tre maskingeværstillinger med skuddfelt mot brua, alle forbundet med en betongbunker via løpegraver.

Mange av forsvarsverkene som ble bygget på sentrale punkter langs veiene på Agder under ander verdenskrig er i dag borte grunnet nyere tids veiutvidelser. Ved Møll bru finner en fortsatt alle bestanddelene i et feltmessig tysk infanteristøttepunkt. Anlegget er derfor vel verdt et besøk for den militærhistorisk interesserte.

Forsvarsverk ved Møll bru 1943-45