Arkiv – Stiftelsen Setesdalsbanen og Vest-Agder-museet enige om videre samarbeid

Siden desember 2011 har Stiftelsen Setesdalsbanen og Vest-Agder-museet (VAM) forhandlet om videre drift av banen. Målet har vært å finne varige ordninger som kan gi stabil drift. I går (14. mai 2012) vedtok Stiftelsen å gå inn for forhandlingsresultatet. Styret i VAM gjorde et tilsvarende vedtak i sist uke.

15.05.2012 Gro Eikeland

Krevende men nyttig prosess

Selv om forhandlingene har vært krevende, har det også vært en nyttig prosess. Mange problemstillinger er løftet frem og drøftet og det er søkt å finne løsninger som vil være tilfredsstillende for alle parter. Forhandlinger handler om å gi og ta. Disse forhandlingene har ikke vært noe unntak.

Tydeligere avtale

Forhandlingsresultatet legger opp til vesentlige endringer i fra slik det var tidligere. Vest-Agder-museet Setesdalsbanen vil omorganisere og spisse sin virksomhet mot togdrift, de ulike aktørenes ansvarsområder er blitt tydeligere definert og det er lagt stor vekt på bedrede rutiner for samarbeid.

Etter den nye avtalen er ansvaret for drift/vedlikehold og togkjøring tydeligere delt mellom museet og stiftelsen. Driftstillatelsen fra jernbanetilsynet skal fremdeles ligge hos stiftelsen og det er derfor naturlig at stiftelsen bemanner togene, tilsetter driftsbestyrer og har ansvar for togfremføringen. Vest-Agder-museet har ansvaret for vedlikehold av spor og rullende materiell, samt de tradisjonelle museumsoppgavene som å forvalte gjenstands- og fotosamlingene. Formidling vil være noe begge parter vil være opptatt av.

VAM omorganiserer

Vest-Agder-museet signaliserte tidlig i prosessen at de ønsket å omorganisere sin virksomhet ved banen. Avdelingen deles i to, en del skal videreføre arbeidet med å ta vare på samlingene, mens den andre delen skal spisses mot drift av banen, altså arbeid i verkstedet og vedlikehold av spor og materiell. Museet tror dette vil gi en mer rasjonell drift og økte aktiviteten i verkstedet, noe alle parter burde være tilfreds med.

Dugnad og forholdet til de frivillige

De frivilliges innsats ved banen har vært og er viktig. Dette er også understreket i protokollen fra forhandlingene, hvor det m.a. fremgår at venneforeningen er og vil fortsatt være en fast del av driften av banen og at venneforeningen skal medvirke i viktige strategiske saker i forhold til driften. Både ansatte og frivillige skal ha tilgang til verkstedet og det er lagt vekt på å finne en god organisering av dette. Avdelingsleder og en oppnevnt dugnadsleder fra det frivillige miljøet er sentrale personer i den fremtidige organiseringen av dette arbeidet. En god organisering og oversikt over hvem som arbeider i verkstedet til enhver tid er viktig, ikke minst ut fra sikkerhetshensyn. Sikkerheten er noe Vest-Agder-museet aldri vil ta lett på.

Visjoner for banen

Setesdalsbanen har en over 100 år lang historie bak seg. Da er det er viktig å ha visjoner også for driften fremover, både på kort og lang sikt. Gjennom forhandlingene er man enige om å starte opp arbeidet med en plan for videreutviklingen av avdelingen på Setesdalsbanen. I dette arbeidet ser partene det naturlig at mange aktører deltar, f.eks. VAM, Stiftelsen Setesdalsbanen, Setesdalsbanens venner, Norsk Jernbanemuseum og fylkeskonservatoren.

Økonomiske utfordringer

Setesdalsbanen står overfor store økonomiske utfordringer. I forhold til driften har VAM hele tiden prioritert avdelingen ved Setesdalsbanen høyt og bevilgningene gjennom museet har økt jevnt. Over 100 år gammelt materiell krever imidlertid stadig mer vedlikehold og en må arbeide for økt ekstern finansiering til banen og til økt bemanning. I tillegg kommer de neste årene ekstraordinære utgifter knyttet til bytter av kjeler på noen av lokomotivene. Det vil være snakk om millionbeløp som ikke kan tas over det ordinære driftsbudsjettet.

Videre drift av banen

Stiftelsen Setesdalsbanen og Vest-Agder-museet er nå enige om et videre samarbeid. De nye avtalene trer i kraft ved nyttår, slik at kontinuitet i samarbeidet og driften av avdelingen sikres. Vest-Agder-museet anser forhandlingsresultatet som et godt grunnlag for videre drift av Setesdalsbanen, men for å lykkes med å sikre stabile forhold fremover, er en tett dialog også i fortsettelsen viktig.