Møtet finner sted på Odderøya 17, torsdag 26.02.15, kl. 09.00

VAM_Hovedlogo_RGB

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 26. februar 2015

Innkalling til styremøte i VAM 26 februar 2015

01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

02/15 Signering av protokoll fra styremøte 09. desember 2014

03/15 – Årsmelding 2014 med regnskap

Vedlegg 1 til styresak 03/15 – Årsmelding 2014

Vedlegg 2 til styresak 03/15 – Fullstendighetserklæring

04/15 – Søknad til KUD om driftstilskudd 2016

Vedlegg til styresak 04/15 – Søknad KUD 2016

05/15 – Samarbeidsavtale VAM – VAF

Vedlegg til styresak 05/15 – Samarbeidsavtale mellom VAM og VAF

06/15 – Forholdet til ubemanna museer

07/15 – Bruksavtale aktivitetsbygg i Nodeviga

08/15 – Styreinstruks og instruks for daglig leder

Vedlegg 1 til styresak 08/15 – Styreinstruks

Vedlegg 2 til styresak 08/15 – Instruks for daglig leder

09/15- Byggeskikksenteret og Vest-Agder-museet

Vedlegg til styresak 09/15 – Notat om organisering av Byggeskikksenteret i VAM

10/15 – Orientering om verdiskapingsprosjektet Festung Lista

Vedlegg til styresak 10/15 – Program for frigjøringsjubileet Lista

11/15 – Orientering om prosjekter på Kristiansand kanonmuseum

12/15 – Orientering om prosjektet OVER HEIA på Kristiansand museum

13/15 – Orienteringer fra driften