Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 23. april

Møtet finner sted på den digitale plattformen Teams, torsdag 23. april 2020 kl. 10.

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS, 23. april 2020

Innkalling styremøte 23.04.2020

SAKSLISTE

18/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

19/20 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 27. februar

2020 (formelt godkjent og signert i styremøtet 27.2 pga. regnskap
som skulle sendes Kulturdep.)

20/20 Nytt magasin (ettersendes/legges frem i møtet)

21/20 Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet (U.off. Offl §23)

22/20 Status Hestmanden 2020

23/20 Orienteringer fra driften – koronasituasjonen.

Eventuelt