Styremøte 8. desember 2022

Innkalling til styremøte i Vest-Agder-museet IKS –
8. desember 2022 kl. 10:30 på Vest-Agder-museets nye magasin

Innkalling styremøte 8. desember 2022

Styresaker:

Styresak 44/22 – Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 3. november 2022 – signert

Styresak 45/22 – Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon – Unntatt off. iht. Off.hetslova § 5 (2)

Styresak 46/22 – Åpenhetsloven

Styresak 47/22 – Ny stilling ved Kristiansand kanonmuseum – Unntatt off. iht. Off.hetslova § 13

Orienteringssaker:

Styresak 48/22 – Orienteringer fra driften

Protokoll fra møtet:

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 8. desember 2022 – signert