Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 31.8.2017

Møtet finner sted på Norberg fort, Lista kl 10:00

 

Innkalling til styremøte i VAM 31. august 2017

Protokoll fra styremøte i VAM IKS 31. august 2017

20/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

21/17 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 8.mai 2017

22/17  Regnskap pr. 31. juli 2017

23/ 17 Matkultursenter i Kristiansand

24/17 Revisjon av økonomireglementet i VAM

25/17 Status arbeid med nytt museumsbygg og magasin

26/17 Status Hestmanden / Norsk krigsseilermuseum

27/17 Ny samarbeidsavtale med Vest-Agder-fylkeskommune 2018/2020

28/17 Orientering fra driften