Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 16. januar

Møtet finner sted i Odderøya Museumshavn, torsdag 16. januar 2020, kl. 10.30

Protokoll fra styremøte 16.1.2020.

Innkalling til styremøte i VAM 16. januar 2020

01/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

02/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 5. desember 2019

03/20 – Styreinstruks og instruks for daglig leder

04/20 – Hestmanden, status og videre arbeid (U.off. Offl. §23)

05/20 – Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon prioritering av tiltak 2021

06/20 – Status og videre arbeid med magasin (U.off. Offl. §23)

07/20 – Orienteringer fra driften (muntlig)

Eventuelt