Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, onsdag 8. mai 2019

‘Møtet finner sted på Nordberg fort, onsdag 8. mai, kl. 10.00

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 8. mai 2019

Innkalling til styremøte i VAM 8. mai 2019

15/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste

16/19 – Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 26. februar 2019

17/19 – Regnskap og økonomioppfølging i Vest-Agder-museet (u.off)

18/19 – Oppfølgingssak fra representantskapsmøtet

19/19 – Drift museumsbygg på Odderøya

20/19 – Avtale om driften av Lista museum på Nordberg fort

20/19 – Vedlegg

21/19 – Status arbeide med nytt museumsbygg og magasin (orienteringssak, muntlig)

22/19 – Status D/S Hestmanden (orienteringssak, muntlig)

23/19 – Oversikt prosjektsøknader (orienteringssak)

24/19 – Orienteringer fra driften

24/19 – Vedlegg 1

24/19 – Vedlegg 2