Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 19.11.15

Møtet finner sted på Flekkefjord museum, torsdag 19. november 2015, kl. 12.00

Protokoll fra representantskapsmøte i VAM IKS 19.11.2015

Innkalling til representantskapsmøte 19. november 2015

06/15 – Godkjenning av innkalling og saksliste

07/15 – Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møte sammen med møteleder

08/15  – Justert budsjett 2015

Vedlegg til sak 08/15 – Justert budsjett 2015

09/15  – Budsjett og handlingsplan 2016 og økonomiplan 2017-2019

Vedlegg 1 til sak 09/15 – Budsjett 2016 + økonomiplan 2017-2019

Vedlegg 2 til sak 09/15 – Handlingsplan 2016

10/15 – Godtgjørelse til medlemmer av styre og rep.skap

11/15 – Konsolidering med DS Hestmanden

Vedlegg til sak 11/15 – Utkast til driftsavtale VAM IKS – Stiftelsen Hestmanden

12/15 – Orienteringer fra driften (muntlig)

13/15 – Møteplan 2016