Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 16.03.17, kl. 10.00

Bildet viser Andorsengården, Mandal museum, en fin vinterdag med små på taket og på bakken. I bakgrunnen ses utsiktspunktet Uranienborg.
Andorsengården, Mandal museum.

Møtet finner sted på Mandal museum, torsdag 16.03.17, kl. 10.00

Protokoll fra representantskapsmøte 16.03.2017

Innkalling til representantskapsmøte 16. mars 2017

01/17 – Godkjenning av innkalling og saksliste

02/17 – Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder

03/17 – Årsmelding 2016 med regnskap

Vedlegg 1 til sak 03/17 – Årsmelding 2016 med regnskap

Vedlegg 2 til sak 03/17 – Fullstendighetserklæring

04/17 – Regulert budsjett 2017

Vedlegg til sak 04/17 – Regulert budsjett 2017 + økonomiplan 2018-2020

05/17 – Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon

06/17 – Status nytt museumsbygg og magasin

07/17 – Styreinstruks og instruks for daglig leder

Vedlegg 1 til sak 07/17 – Styreinstruks

Vedlegg 2 til sak 07/17 – Instruks for daglig leder

08/17 – D/S Hestmanden – status (muntlig)

09/17 – Orienteringer fra driften (muntlig)

Eventuelt