Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS torsdag 12.03.15

Møtet finner sted på Nordberg Fort, Lista, torsdag 12. mars 2015, kl. 12.00

Protokoll fra representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS 12.03.2015

Innkalling til representantskapsmøte 12. mars 2015

01/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

02/15 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen fra møtet, sammen med møteleder

03/15 Orienteringer om driften (muntlig)

04/15 – Årsmelding og årsregnskap 2014

Vedlegg 1 til sak 04/15 – Årsmelding 2014 for Vest-Agder-museet IKS

Vedlegg 2 til sak 04/15 – Protokoll fra styremøte i VAM IKS 26. februar 2015

05/14 – Møteplan 2015-2016