Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, onsdag 2. april 2014

Mange spennende bilder er også tatt i Flekkefjord havn som dette - og ikke minst på Hidra hvor tyskerne anla et kystfort på Hågåsen.

Møtet finner sted i Flekkefjord, onsdag 2. april 2014, kl. 11.00.

Protokoll fra representantskapsmøte i VAM IKS 2. april 2014

Saksdokumentene kan lastes ned her:

 

Innkalling til representantskapsmøte 2. april 2014

01/14 – Godkjenning av innkalling og saksliste

02/14 – Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet, sammen med møteleder

03/14 –  Orienteringer om driften (muntlig)

04/14 – Revidert budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Vedlegg 1 til sak 04/14 – Protokoll fra styremøte i VAM 25.02.14

Vedlegg 2 til sak 04/14 – Rev. budsjett 2014 + økonomiplan 2014-2017

05/14 – Årsmelding og årsregnskap 2013

Vedlegg 1 til sak 5/14 – Vest-Agder-museet årsmelding 2013

06/14 – Møteplan 2014-2015

Eventuelt