Vest-Agder-museet IKS avholder representantskapsmøte på Kristiansand kanonmuseum 6. desember 2021

Protokoll representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS 6. desember 2021

Innkalling til representantskapsmøte 6. desember 2021

Representantskapssak 09/21 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapssak 10/21 – Valg av to personer til å signere protokollen sammen med møteleder

Representantskapssak 11/21 – Revidert budsjett

Representantskapssak 11/21 – Vedlegg – Revidert budsjett

Representantskapssak 12/21 – Godtgjørelse til styre og representantskap

Representantskapssak 13/21 – Budsjett, økonomiplan og handlingsplan 2022

Representantskapssak 13/21 – Vedlegg 1 – Budsjett, økonomiplan 2022

Representantskapssak 13/21 – Vedlegg 2 – Handlingsplan

Representantskapssak 14/21 – Møteplan 2022

Orienteringssaker:

Representantskapssak 15/21 – Regnskap pr 31. august 2021

Representantskapssak 15/21 – Vedlegg 1 – Regnskap pr 31. august 2021

Representantskapssak 15/21 – Vedlegg 2 – Balanseregnskap pr 31. august 2021

Representantskapssak 16/21 – Strukturgjennomgang museum og arkiv i Agder (muntlig)

Representantskapssak 17/21 – Orienteringer fra driften og oppfølging på økonomiområdet (muntlig)