Registrering av krigens kulturminner i Vest-Agder

I 2015 er det 70 år siden frigjøringen og flere kommuner, fylkeskommuner og Riksantikvaren ønsker å rette fokus mot krigens fysiske kulturminner. Dette er et fokus vi har hatt lenge, og arbeidet med et nytt dokumentasjons- og registreringsprosjekt er nå i gang.

Den tyske okkupasjonsmakten bygget mange forsvarsverk på Agder i løpet av krigsårene 1940-1945. De fleste kanonstillingene og bunkerne lå naturlig nok langs kysten, der tyskerne fryktet alliert landgang. Men også i innlandet ble det bygget. Det ble flere anlagt leirer for innkvartering av soldater og lagring av utstyr og ammunisjon. Ved sentrale veier og jernbanelinjer ble det forberedt maskingeværstillinger.

Vi har nå startet opp arbeidet med et dokumentasjonsprosjekt, i samarbeid med kommuner og historielag, med mål å kartlegge og registrere utvalgte forsvarsverk fra andre verdenskrig i vårt fylke. Det er naturlig å rette fokus mot de krigsminnene som fortsatt er relativt godt bevart, som kan være av framtidig verdi i undervisnings-, forsknings- og formidlingssammenheng.

Kartleggingen og dokumentasjon skjer i regi av vår militærhistoriker Endre Wrånes. Det skal resultere i en rapport som offentliggjøres på museets og andre relevante nettsider, med et digitalt kart. Kartet vil være lett tilgjengelig for alle interesserte, både lokalbefolkning og turister, og gi omfattende informasjon om de utvalgte krigsminnene, deres bestanddeler og deres plassering i terrenget. Det vil også kunne kobles mot nasjonale databaser.

I kystkommunene Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Lindesnes, Mandal, Søgne og Kristiansand vil det i stor grad dreie seg om kystfort og mindre typer kystforsvarsanlegg. Vi ønsker også å inkludere forsvarsverk i innlandskommunene Sirdal, Kvinesdal, Åseral, Hægebostad, Audnedal, Marnardal, Songdalen og Vennesla i kartleggingen.

Vi har i første omgang startet registreringsarbeid i innlandskommunene, i samarbeid med lokale krefter. I Marnardal var for eksempel i årene 1943-44 utplassert et tungt jernbanebatteri og på Knaben i Kvinesdal ble det utplassert luftvernkanoner til beskyttelse av krigsviktig industri. Mange av forsvarsverkene fra krigsårene er i dag borte, uten at de har blitt dokumentert.

Siste uke var Endre Wrånes på Knaben, der han blant annet tok bildet overfor. Det viser rester av et tysk luftvernbatteri ved Store Knabetjødn. Sammen med Jan Rob og Ole Z. Torkildsen registrerte han luftvernstillinger rundt de den gang svært krigsviktige molybdengruvene.

Les mer om tyske forsvarsverk i boka Det tyske invasjonsforsvar på Agder (2014) som kan kjøpes fra Vest-Agder-museet, Stiftelsen Arkivet og flere bokhandlere i landsdelen.

Informasjon fra det nye registreringsprosjektet vil bli lagt ut på museets nettsider og de andre nevnte fora i løpet av våren 2016.