Prosjektmidler – tildeling 2. runde 2021

Gammel klokke.

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader fra museer og andre kulturhistoriske aktører i Vest-Agder-museets eierkommuner som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene.

I 2021 har det vært to søknadsrunder, med 100 000 kroner til fordeling i hver runde. På grunn av mange gode prosjekter som burde gjennomføres i løpet av sommerhalvåret, valgte vi å overstige tildelingssummen for første runde. Til fordeling i runde 2 – med søknadsfrist 1. oktober 2021 var det 80 000 kroner. Til sammen kom det inn fire søknader om prosjektstøtte med en samlet søknadssum på 147 000,-. I tillegg kom det en søknad om faglig rådgivning.

Følgende fire prosjekter fikk støtte:

  • Stiftelsen Det Gamle Posthuset, Lyngdal: Sikringstiltak: 10 000 kroner.
  • Lista Naturmuseum, Farsund: Fotoutstyr: 15 000 kroner.
  • Fjotland Bygdemuseum, Kvinesdal: Utstilling om krigsseilere fra Fjotland: 25 000 kroner.
  • Lindesnes kystkultursenter, Lindesnes: Sikringstiltak på tønnemaskiner: 30 000 kroner.

 

I tillegg får Stiftelsen Det Gamle Posthuset faglig rådgivning av Vest-Agder-museet.

Spørsmål rettes til Jan Egil Hansen, tlf. 980 74 040. Alle søkere er tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives betingelsene for utbetaling.