Prosjektmidler – tildeling 2. runde 2020

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene.

I 2020 har det vært to søknadsrunder, med 100 000 kroner til fordeling i hver runde. Den siste av disse hadde søknadsfrist 15. september, og søknadene er nå behandlet. Til sammen kom det inn fem søknader om prosjektstøtte, og to søknader om faglig rådgivning. Årsaken til det lave antallet antas å være Covid-19-situasjonen samt at mange aktører fikk tildelt støtte 1. runde 2020. På bakgrunn av det lave søkertallet valgte vi å gi tilsagn om 80 000,- og bruke resterende til innkjøp av utstyr som har vært etterspurt til utlånsbanken. Informasjon om Vest-Agder-museets utlånsbank finnes her:

https://www.vestagdermuseet.no/utstyrsbanken/

Følgende tre prosjekter fikk støtte:

  • Landøy og Udøy velforening, Lindesnes: Nytt tak på Landøy skole: 50 000 kroner.
  • Lindesnes Bygdemuseum, Lindesnes: Varme i kulturens vugge i Lindesnes på husmannsplassen Herstøl: 25 000 kroner.
  • Stiftelsen Det Gamle Posthuset, Lyngdal: Gjenstandsregistrering: 5000 kroner.

 

I tillegg får Landøy og Udøy velforening (Landøy skolemuseum) og Nanne Støhlmacher, Kathrine H. Bringsdal og Randi Ek (Åkleboka) faglig rådgivning av Vest-Agder-museet.

Spørsmål rettes til Jan Egil Hansen, tlf. 980 74 040. Alle søkere er tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives betingelsene for utbetaling.