Prinsipper og retningslinjer for Vest-Agder-museet IKS

Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble opprettet som et konsolidert museum fra høsten 2006. Museet er et interkommunalt selskap (IKS). Museet er en konsolidering av følgende kulturhistoriske museer: Flekkefjord museum, Gimle Gård museum, Lista museum, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Sjølingstad Uldvarefabrik og Vest-Agder Fylkesmuseum.

En presentasjon av sentrale prinsipper og retningslinjer for organisering, styring og faglig arbeid i Vest-Agder-museet. For ytterligere informasjon, se museets strategiske plan.

03.03.2010 Gunhild Aaby

Vest-Agder-museet IKS – det konsoliderte kulturhistoriske museet i Vest-Agder

Avdelingene
Museene har fått avdelingsnavn og heter nå Vest-Agder-museet Flekkefjord, Vest-Agder-museet Gimle Gård, Vest-Agder-museet Lista, Vest-Agder-museet Mandal, Vest-Agder-museet Setesdalsbanen, Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik og Vest-Agder-museet Kristiansand.

De gamle eierne har fremdeles ansvaret for avdelingenes bygninger og gjenstander.

Vest-Agder-museet IKS har arbeidsgiveransvaret for de til sammen ca. 40 ansatte i alle avdelingene. Vest-Agder-museets administrasjon og direktør har kontorer på Odderøya.

Faggrupper
Vest-Agder-museet er organisert i tre faggrupper (formidling, forvaltning og forskning) som arbeider på tvers av museets avdelinger. Alle museets ansatte deltar i en eller flere av disse faggruppene.

Formål
Vest-Agder-museet IKS har som oppgave: å samle inn, registrere og dokumentere det kulturhistoriske gjenstandsmaterialet.
• oppbevare, magasinere og konservere gjenstandene.
• skape ny kunnskap om og forståelse for landsdelens kulturhistorie gjennom forskning.
• formidle kunnskapen museet besitter slik at den blir gjort tilgjengelig for allmennheten.

Visjon og verdiplattform

Visjon og verdigrunnlag er museets rettesnorer for hvordan vi ønsker å framstå og løse våre oppgaver.

Visjon
Vest-Agder-museet – grensesprengende 

Innad ønsker vi å sprenge mentale grenser, tekniske grenser og kompetansegrenser. Utad ønsker vi å sprenge geografiske grenser, økonomiske grenser, publikumsgrenser, samfunnets mentale museumsgrenser, medias grenser og undervisningssektorens grenser.

Verdigrunnlag
• Vi skal møte mennesker med respekt og tillit
• Vi skal være åpne og legge til rette for samarbeid
• Vi skal kreve og utfordre hverandre, men også støtte og gi oppmerksomhet
• Vi skal være frittenkende
• Vi skal vise initiativ, dele viten og ta ansvar
• Vi skal være etterrettelige, troverdige og ærlige

Statlige retningslinjer 
Den statlige kulturpolitikken legger også føringer for virksomheten. I 1999 la kulturdepartementet følgende kriterier til grunn for bevilgningene. Disse er fremdeles gjeldende:

1. Museene skal arbeide målrettet for å bedre katalogiseringen, sikringen og bevaringen av samlingene.
2. Museene skal legge til rette for forskning i tilknytning til samlingene.
3. Det samlede museumstilbudet skal nå ut til alle grupper med spesiell vekt på barn og unge.
4. Det skal stimuleres til utviklingsprosjekter som fremmer kompetanseheving i museumsarbeidet, og samordning og samarbeid mellom institusjoner.
5. Innsamlingspolitikken i de kulturhistoriske museene sett under ett skal prioritere bygnings- og gjenstands-, foto- og arkivmateriale som gjelder 1900-tallets kultur.

I løpet av de siste årene er det kommet flere statlige utredninger som i sterk grad innvirker på museenes arbeid. Det er i første rekke: NOU 1996:7 ”Museum, mangfald, minne, møtestad” og St. meld. nr.22 (ABM-meldinga) ”Kjelder til kunnskap og oppleving” (1999-2000), St.meld.nr.48 (Kulturmeldinga) ”Kulturpoltikk fram mot 2014” (2002-2003) og St.meld. 49 (Museumsmeldinga): ”Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying” (2008-2009).

I St.meld.nr.48 (2002-2003) står det følgende på side 55 :
” I tillegg til å vera vitskapelege kunnskapsbankar til liks med arkiv og bibliotek har musea eit stort potensial for å fungera som sosiale og kulturelle møtestader og som arenaer for kunnskaps- og kunstopplevingar av mange slag. Med utgangspunkt i det grunnleggjande utstillingskonseptet er det etter kvart utvikla eit breitt spekter av museale formidlingsformer med appell til alle aldersgrupper; ikkje minst er born og unge ei viktig målgruppe. Innanfor Den kulturelle skulesekken er musea tiltenkte ei viktig rolle.”

St.meld.nr. 49 (2008-2009) vektlegger museenes samfunnsrolle (s. 10): ”Museene skal være profilerte samfunnsinstitusjoner […] Sentrale områder for tiltak vil være bygnings- og arenautvikling, digitalisering, samlingsutvikling og forskning, samlingsforvaltning, formidling og kommunikasjon samt utvikling av museene som organisasjoner”.

Etiske regler 
Den internasjonale museumsorganisasjonen ICOMs etiske regler skal være retningsgivende for Vest-Agder-museet. Det skal i tillegg særlig legges vekt på:
• Omsorg for hverandre.
• Respekt for mangfold, toleranse.
• Ansvar for å utføre museets oppgaver, ansvar for et godt arbeidsmiljø.
• Lojalitet til museet og kollegene.
• Tillit og raushet i forhold til hverandre.

Internkontroll, helse, miljø, sikkerhet 
Vest-Agder-museet følger gjeldene lover og regler for internkontroll.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal fokuseres på som en kontinuerlig prosess. Manual for spesifisering av museets HMS er utarbeidet.