fbpx

Prinsipper og retningslinjer for Vest-Agder-museet IKS

Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble opprettet som et konsolidert museum fra høsten 2006. Museet er et interkommunalt selskap (IKS). Museet er en konsolidering av følgende kulturhistoriske museer: Flekkefjord museum, Gimle Gård museum, Lista museum, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Sjølingstad Uldvarefabrik og Vest-Agder Fylkesmuseum.

En presentasjon av sentrale prinsipper og retningslinjer for organisering, styring og faglig arbeid i Vest-Agder-museet. For ytterligere informasjon, se museets strategiske plan.

03.03.2010 Gunhild Aaby

Vest-Agder-museet IKS – det konsoliderte kulturhistoriske museet i Vest-Agder

Avdelingene
Museene har fått avdelingsnavn og heter nå Vest-Agder-museet Flekkefjord, Vest-Agder-museet Gimle Gård, Vest-Agder-museet Lista, Vest-Agder-museet Mandal, Vest-Agder-museet Setesdalsbanen, Vest-Agder-museet Sjølingstad Uldvarefabrik og Vest-Agder-museet Kristiansand.

De gamle eierne har fremdeles ansvaret for avdelingenes bygninger og gjenstander.

Vest-Agder-museet IKS har arbeidsgiveransvaret for de til sammen ca. 40 ansatte i alle avdelingene. Vest-Agder-museets administrasjon og direktør har kontorer på Odderøya.

Faggrupper
Vest-Agder-museet er organisert i tre faggrupper (formidling, forvaltning og forskning) som arbeider på tvers av museets avdelinger. Alle museets ansatte deltar i en eller flere av disse faggruppene.

Formål
Vest-Agder-museet IKS har som oppgave: å samle inn, registrere og dokumentere det kulturhistoriske gjenstandsmaterialet.
• oppbevare, magasinere og konservere gjenstandene.
• skape ny kunnskap om og forståelse for landsdelens kulturhistorie gjennom forskning.
• formidle kunnskapen museet besitter slik at den blir gjort tilgjengelig for allmennheten.

Visjon og verdiplattform

Visjon og verdigrunnlag er museets rettesnorer for hvordan vi ønsker å framstå og løse våre oppgaver.

Visjon
Vest-Agder-museet – grensesprengende 

Innad ønsker vi å sprenge mentale grenser, tekniske grenser og kompetansegrenser. Utad ønsker vi å sprenge geografiske grenser, økonomiske grenser, publikumsgrenser, samfunnets mentale museumsgrenser, medias grenser og undervisningssektorens grenser.

Verdigrunnlag
• Vi skal møte mennesker med respekt og tillit
• Vi skal være åpne og legge til rette for samarbeid
• Vi skal kreve og utfordre hverandre, men også støtte og gi oppmerksomhet
• Vi skal være frittenkende
• Vi skal vise initiativ, dele viten og ta ansvar
• Vi skal være etterrettelige, troverdige og ærlige

Statlige retningslinjer 
Den statlige kulturpolitikken legger også føringer for virksomheten. I 1999 la kulturdepartementet følgende kriterier til grunn for bevilgningene. Disse er fremdeles gjeldende:

1. Museene skal arbeide målrettet for å bedre katalogiseringen, sikringen og bevaringen av samlingene.
2. Museene skal legge til rette for forskning i tilknytning til samlingene.
3. Det samlede museumstilbudet skal nå ut til alle grupper med spesiell vekt på barn og unge.
4. Det skal stimuleres til utviklingsprosjekter som fremmer kompetanseheving i museumsarbeidet, og samordning og samarbeid mellom institusjoner.
5. Innsamlingspolitikken i de kulturhistoriske museene sett under ett skal prioritere bygnings- og gjenstands-, foto- og arkivmateriale som gjelder 1900-tallets kultur.

I løpet av de siste årene er det kommet flere statlige utredninger som i sterk grad innvirker på museenes arbeid. Det er i første rekke: NOU 1996:7 ”Museum, mangfald, minne, møtestad” og St. meld. nr.22 (ABM-meldinga) ”Kjelder til kunnskap og oppleving” (1999-2000), St.meld.nr.48 (Kulturmeldinga) ”Kulturpoltikk fram mot 2014” (2002-2003) og St.meld. 49 (Museumsmeldinga): ”Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying” (2008-2009).

I St.meld.nr.48 (2002-2003) står det følgende på side 55 :
” I tillegg til å vera vitskapelege kunnskapsbankar til liks med arkiv og bibliotek har musea eit stort potensial for å fungera som sosiale og kulturelle møtestader og som arenaer for kunnskaps- og kunstopplevingar av mange slag. Med utgangspunkt i det grunnleggjande utstillingskonseptet er det etter kvart utvikla eit breitt spekter av museale formidlingsformer med appell til alle aldersgrupper; ikkje minst er born og unge ei viktig målgruppe. Innanfor Den kulturelle skulesekken er musea tiltenkte ei viktig rolle.”

St.meld.nr. 49 (2008-2009) vektlegger museenes samfunnsrolle (s. 10): ”Museene skal være profilerte samfunnsinstitusjoner […] Sentrale områder for tiltak vil være bygnings- og arenautvikling, digitalisering, samlingsutvikling og forskning, samlingsforvaltning, formidling og kommunikasjon samt utvikling av museene som organisasjoner”.

Etiske regler 
Den internasjonale museumsorganisasjonen ICOMs etiske regler skal være retningsgivende for Vest-Agder-museet. Det skal i tillegg særlig legges vekt på:
• Omsorg for hverandre.
• Respekt for mangfold, toleranse.
• Ansvar for å utføre museets oppgaver, ansvar for et godt arbeidsmiljø.
• Lojalitet til museet og kollegene.
• Tillit og raushet i forhold til hverandre.

Internkontroll, helse, miljø, sikkerhet 
Vest-Agder-museet følger gjeldene lover og regler for internkontroll.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal fokuseres på som en kontinuerlig prosess. Manual for spesifisering av museets HMS er utarbeidet.

Vennligst vent, men vi laster produkter...