Ny digital oversikt over krigsminner i Vest-Agder

Skyteskår som dekker bunkerens inngangsparti
Skyteskår som dekker bunkerens inngangsparti

I løpet av krigsårene 1940-1945 bygget den tyske okkupasjonsmakten mange forsvarsverk på Agder. Restene av disse befestningene finner du fortsatt, som de eneste synlige sporene etter andre verdenskrig. Nå åpner vi en digital oversikt hvor du finner detaljert informasjon om anleggene.

Se oversikten her.

Som autentiske byggverk fra krigsårene spiller forsvarsverkene en rolle som supplement til museer og andre typer historieformidling. Anleggene har også historiefaglig og forskningsmessig relevans. Siden de tyske skriftlige kildene fra krigen er sparsomme, er restene av de fysiske forsvarsverkene viktige kilder til informasjon om okkupasjonsmaktens aktivitet og prioriteringer i vår landsdel.

I anledning 70-årsjubileet for avslutningen av andre verdenskrig satte Vest-Agder-museet ved militærhistoriker Endre Wrånes i gang en kartlegging av krigsminner på Agder. Målet med prosjektet er å dokumentere krigsminner før de er borte og på den måten å sikre historisk informasjon for ettertiden. Det har vært naturlig å rette fokus mot de krigsminnene som fortsatt er relativt godt bevart og som kan være av framtidig verdi i undervisnings-, forsknings- og formidlingssammenheng. Så langt det er praktisk mulig har vi inngått et tett samarbeid med kommuner, historielag og lokale ressurspersoner.

Nå offentliggjøres de første registreringene på museets nettsider. Det er foreløpig fem områder som presenteres – i kommunene Kvinesdal, Marnardal, Mandal, Sirdal og Kristiansand. I Kvinesdal dreier det seg om de omfattende luftvernbatteriene rundt gruveanleggene på Knaben. Her pågår ennå en kartlegging i samarbeid med lokale krefter.

På nettsiden finner du en tekst som sammenfatter opplysningene fra kartleggingen i felt og fra kilder i tyske arkiver. Samlet sett gir dette et innblikk i hvordan okkupasjonsmakten forsvarte den krigsviktige industrien på stedet. I Marnardal dreier det seg om et nærforsvarsanlegg på Regevikmoen. Dette ble bygget til forsvar av leiren og de store jernbanekanonene som var utplassert i dette området i årene 1943-44. Den interesserte vil også finne informasjon om forsvarsverket ved den strategisk beliggende Møll bru i Holum i Mandal kommune.

Løpegraver ved Møll bru i Holum (3)

Andre forsvarsverk som belyses er mannskapsbunkeren ved Sirdalsvannet og maskingeværstillingene ved Bjørnestadvannet i Sirdal kommune og det omfattende «Støttepunkt Randesund», som okkupasjonsmakten opprettet i 1944 til forsvar av Kristiansand havns østlige flanke.

Mannskapsbunker Sirdalsvann (3)
Mannskapsbunker Sirdalsvann. Foto: Endre Wrånes.

Fra og med i morgen er informasjon om anleggene med bilde- og kartmateriale tilgjengelig på museets nettsider, se her. Flere kart, foto og tekster som beskriver krigsminnelokaliteter i alle kommuner i Vest-Agder vil bli lagt ut på museets nettsider i tiden som kommer.

Ta gjerne kontakt med konservator Endre Wrånes på e-post e.wraanes@vestagdermuseet.no ved spørsmål.

Tekst: Endre Wrånes.