Idemyldringsmøte: Carl Abraham Pihl-musem

Carl Abraham Pihl. Fotograf ukjent. Eier Norsk Jernbanemuseum - JMF011707

Onsdag 25. april kl 19:00 inviteres det til idemyldringsmøte på Grovane stasjon, Setesdalsbanen. Tema er et fremtidig Carl Abraham Pihl-musem / jernbanesenter.

Med utgangspunkt i Landsverneplan for jernbanen – Fortid på skinner kap 7.4 side 36 inviteres det til idemyldringsmøte der målet er å drøfte ambisjoner på kort og lang sikt for hva et Carl Abraham Pihl-museum / smalsporsenter ved Setesdalsbanen kan være.

Vi ønsker derfor å invitere til møte onsdag 25. april 2018 kl. 19:00 på Grovane stasjon.

I landsverneplanen står det:

«Museumsjernbanen Setesdalsbanen feiret i 2014 sitt femtiårsjubileum. I 2030 vil banen ha bak seg lengre fartstid som museumsjernbane enn som ordinær jernbane. Denne kulturarven kan i lengden ikke bæres oppe av entusiasme alene. Bygninger til å oppbevare og verksteder til å vedlikeholde materiellet, og et robust fagmiljø innrettet mot å holde i hevd og overføre handlingsbåren kunnskap, må til om man skal lykkes i å overlevere banen og banens driftsmidler til nye generasjoner. Samtidig har Setesdalsbanen særlig gode muligheter til å etablere seg som et museum som kan promotere det pihlske smalsporet og den særegne, norske jernbaneteknologien på en levende måte […]».

Invitasjonen går ut til medlemmer av Setesdalsbanens Venner, Stiftelsen Setesdalsbanen, Jernbanemuseet, Bane NOR og aktuelle ansatte ved Vest-Agder-museet.

Landsverneplanen for jernbanen Fortid på skinner kap. 7 Setesdalsbanen kan leses her 

VELKOMMEN!

Vennlig hilsen

Stiftelsen Setesdalsbanen, Setesdalsbanens Venner og Vest-Agder-museet